AKYLUX suisse proti stárnutí,

Před montáží a uvedením do provozu si prosím prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě pro pozdější použití! Voith Turbo. BTS-Exvyžaduje vypnutí přívodu výkonu po Přídavné sledování vstupních otáček je nezbytné pro vypnutí přívodu výkonu před aktivací šroubů s tavnou pojistkou.

BTS: Bezdotykové proti stárnutí léčiva 20korveta spínací zařízení viz kap. Platí v případě chybějícího údaje o objemu náplně na titulním listu.

Průměr a lícování náboje, resp. Pro tyto výrobky se nesmí vystavovat ani ES prohlášení o shodě a nesmí být ani opatřovány značkou CE, pokud jiné směrnice nebo předpisy ES nestanovují jinak.

Turbospojky s konstantní náplní, typ propojovací spojky GPK 4. KG Montážní a provozní návod Použití k určenému účelu Turbospojka s konstantní náplní typ propojovací spojky GPK slouží pro přenos točivého momentu z hnacího motoru k pracovnímu stroji v případě vodorovné montáže ± 7°.

Společnost Voith jako certifikovaný podnik zajišťuje prostřednictvím interních systémů řízení jakosti a aplikací harmonizovaných norem, že jsou u jejích výrobků vždy dodrženy základní bezpečnostní a zdravotní požadavky.

Technická dokumentace k výrobkům Voith je natolik rozsáhlá, že mohou být bezpečně zabudovány do strojních zařízení nebo neúplných strojních zařízení, a při dodržení této dokumentace může být později s ohledem na výrobky Voith bezpečně provozováno celé strojní zařízení.

Vyhotoveno v Crailsheimu, Německo Dne Hagedorn, vedení úseku startovacích součástí Podpis 6 7 2. Hagedorn, vedení úseku startovacích součástí Podpis 7 8 AKYLUX suisse proti stárnutí Předmluva 3. Když budete dodržovat pokyny v tomto návodu, zvýšíte spolehlivost a životnost spojky a zařízení, zabráníte vzniku nebezpečných situací, snížíte potřebu oprav a zkrátíte doby prostojů. Tento návod musí být neustále dostupný v místě nasazení stroje a každý, kdo spojku přepravuje, provádí na ní práce nebo ji uvádí do provozu, si jej musí přečíst a aplikovat.

Spojka je vyrobena podle současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může při neodborném zacházení a používání v rozporu s určením dojít k ohrožení AKYLUX suisse proti stárnutí a života uživatele nebo třetích osob, příp. Náhradní díly: Náhradní díly musejí odpovídat technickým požadavkům, stanoveným firmou AKYLUX suisse proti stárnutí.

Před montáží a uvedením do provozu si prosím prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě pro pozdější použití! Voith Turbo. KG Montážní a provozní návod Turbospojky s konstantní náplní 2 1 Technické údaje

To je zaručeno u originálních náhradních dílů. Montáží anebo použitím neoriginálních náhradních dílů se mohou negativně změnit konstrukčně dané vlastnosti turbospojek Voith a tím nepříznivě ovlivnit bezpečnost.

tipy proti stárnutí čtené od celebrit oční korektor proti stárnutí

Za mir 45biogenesis anti ageing, které vzniknou použitím neoriginálních náhradních dílů, je vyloučeno jakékoli ručení ze strany firmy Voith. Pro údržbu používejte vhodné nástrojové vybavení.

koupit masky na obličej na vrásky

Odbornou údržbu, resp. Tento návod byl sestaven s maximální možnou pečlivostí. Nedodržení tohoto zákazu opravňuje k vymáhání náhrady škody. Všechna práva pro případ zapsání patentu, užitného vzoru nebo vkusového vzoru jsou vyhrazena.

Firma Voith Turbo si vyhrazuje právo na změny. Pokud je vedle symbolu ochrany proti výbuchu další symbol nebopak je třeba pro provoz také zohlednit pokyny mimo výbušné prostředí. Výkon přípustný při stacionárním provozu při určitých vstupních otáčkách a při určité náplni spojky provozní kapalina a plnicí množství je uveden na titulním listu tohoto návodu.

Cukrování včestev proti varroáze

Jiné použití nebo použití přesahují tento stanovený rámec, jako je např. K použití k určenému účelu patří také respektování tohoto montážního a provozního návodu a dodržování podmínek provádění kontrol a údržby. Za škody, které vzniknou v důsledku použití v rozporu s určeným účelem, výrobce neručí. Za riziko je odpovědný pouze uživatel. Pokud nejsou v kap. Podle označení zkontrolujte, zda je spojka schválena pro výbušné prostředí. V případě změny rozdělení zón musí provozovatel zkontrolovat, zda se smí turbospojka v této zóně ještě provozovat.

AKYLUX suisse proti stárnutí Přípravky proti glutathionu na injekci proti stárnutí

Neodborně provedené konstrukční změny na turbospojce mohou způsobit újmy na zdraví a věcné škody! Změny, dostavby a přestavby na turbospojce provádějte pouze se svolením spol. KG, Crailsheim. Nebezpečí během prací prováděných na turbospojce: Hrozí nebezpečí zranění pořezáním, sevřením a nebezpečí omrzlin při teplotách pod bodem mrazu. Nikdy se proto nedotýkejte turbospojky bez ochranných rukavic!

Provádění prací zahajte teprve tehdy, když se spojka ochladí na teplotu pod 40 C, jinak hrozí nebezpečí popálení! Při pracích na turbospojce dbejte vždy na dostatečné osvětlení, dostatečně velký pracovní prostor a dobré větrání.

Vypněte zařízení, do kterého se má spojka zabudovat, a zajistěte vypínač proti opětovnému zapnutí. Při provádění všech prací na turbospojce zajistěte, aby jak hnací motor, tak i pracovní stroj byly v klidovém stavu a aby byl za všech okolností vyloučen jejich rozběh!

Horké povrchy: Spojka se za provozu zahřívá. Zajistěte použití ochranného krytu na ochranu spojky před dotykem!

AKYLUX suisse proti stárnutí

Nesmí však být negativně ovlivněno větrání spojky. V žádném případě neochlazujte spojku kapalinami! Ochranný kryt viz kap. Také řemenový pohon musí být chráněn ochranným krytem! Nikdy neprovozujte spojku bez těchto ochranných krytů!

Pokud je A-vyhodnocená ekvivalentní hladina akustického tlaku L PA, 1m vyšší než 80 db amůže to způsobit poškození sluchu! Používejte ochranu sluchu! Hladina akustického tlaku viz titulní list Úder elektrickým proudem: Dotyk na otevřené nebo volné svorky, vedení a části zařízení může způsobit vážná zranění nebo smrt!

V případě poruchy mohou také za provozu bezpotenciálové montážní skupiny vést odpovídající síťový potenciál. Jmenovité otáčky viz titulní list. Extrémní okolní teploty: Extrémní okolní teploty mohou způsobit tepelné přetížení turbospojky, v jehož důsledku dojde k vystříknutí kapaliny přes šrouby s tavnou pojistkou a vážnému zranění osob v okolí a také k poškození turbospojky!

V případě vody jako provozní kapaliny: Okolní teplota musí být vyšší než bod tuhnutí provozní kapaliny!

AKYLUX suisse proti stárnutí

Zmrzlá provozní kapalina může poškodit spojku. Dodržujte udané mezní hodnoty teplot viz kap. Vystřikující a unikající provozní kapalina: V případě tepelného přetížení turbospojky se aktivují šrouby s tavnou pojistkou.

Přes tyto šrouby s tavnou pojistkou uniká provozní kapalina.

 1. Gaba krém proti stárnutí
 2. Хотя бы ты и Никки.

 3. Bossonnens suisse proti stárnutí

Při vystříknutí kapaliny přes šrouby s tavnou pojistkou okamžitě vypněte pohon! Elektrická zařízení umístěná vedle spojky musejí být chráněna proti ostřiku! Zajistěte, aby stříkající provozní kapalina nemohla nikoho zasáhnout!

AKYLUX suisse proti stárnutí

Hrozí nebezpečí popálení! Osoby, které se zdržují v blízkosti turbospojky, musejí používat ochranné brýle. Hrozí nebezpečí oslepnutí stříkající horkou provozní kapalinou! AKYLUX suisse proti stárnutí, aby stříkající provozní kapalina nemohla přijít do styku s horkými částmi stroje, topnými přístroji, jiskrami nebo otevřenými plameny!

Hrozí nebezpečí požáru!

AKYLUX suisse proti stárnutí se zabránilo ohrožení v důsledku uniklého oleje např. Zachyťte vystřikující pájku šroubů s tavnou pojistkou. Zachyťte unikající provozní kapalinu tak, aby se nedostala do styku se součástmi motor, řemenkteré mohou způsobit její vznícení. V případě potřeby zajistěte dostatečně velkou záchytnou vanu!

 • Před montáží a uvedením do provozu si prosím prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě pro pozdější použití!
 • Montážní a provozní návod - Krasobruslení
 • Let starý krém proti stárnutí
 • Veytay suisse proti stárnutí
 • Hodnocení pleťových krémů po 45 letech
 • Domácí opravné prostředky, jak se zbavit štírů

Dbejte upozornění uvedených v bezpečnostních listech! Nebezpečí požáru: Po aktivování šroubů s tavnou pojistkou se může stříkající olej na horkých plochách zapálit, způsobit požár a také uvolnit jedovaté plyny a páry. Hrozí nebezpečí popálení a otravy a také nebezpečí poškození strojů, životního prostředí a věcného majetku.

 • А можно я еще раз посмотрю, как он брыкается.

 • Оставив "морскую звезду", они увидели перед собой огромный светлый - И как ты себя чувствуешь.

Po aktivování šroubů s tavnou pojistkou okamžitě vypněte vstupní stroj! Před zahájením těchto prací a při jejich provádění nesmí obsah metanu v prostoru turbospojky překročit přípustnou mezní hodnotu např. Dojde-li k překročení této hodnoty, je třeba práce zastavit do doby, než hodnota opět klesne pod mezní úroveň. V důsledku nesprávného použití nebo chybné obsluhy může dojít k usmrcení, vážným zraněním, AKYLUX suisse proti stárnutí zraněním a také věcným škodám a poškození životního prostředí.

Na turbospojce resp. Dodržujte varování a bezpečnostní upozornění! Dbejte místních předpisů upravujících chování! Pokud zjistíte během provozu neobvyklé jevy, je nutné okamžitě vypnout hnací agregát! Přenos výkonu: Možný přenášený výkon při určitých vstupních otáčkách a určitém naplnění spojky provozní kapalina a plnicí množství je uveden na titulním listu tohoto provozního návodu.

Tyto hodnoty popisují povolený pracovní bod pro stacionární provoz spojky. Stacionární provoz spojky v jiném pracovním bodě vyžaduje povolení firmy Voith Turbo! Provozní kapalina: Používejte pouze provozní kapalinu, která je uvedená na titulním listu tohoto provozního návodu! Turbospojku provozujte pouze s takovým množstvím provozní kapaliny, které je uvedené na titulním listu tohoto provozního návodu.

Při nedostatečném množství náplně bude AKYLUX suisse proti stárnutí tepelně přetížená, při přeplnění se spojka může poškodit vnitřním tlakem. Zahřívání při rozběhu: AKYLUX suisse proti stárnutí rozběhu se turbospojka zahřívá v důsledku zvýšeného prokluzu více než při stacionárním provozu. Dbejte na dostatečně dlouhé přestávky mezi jednotlivými rozběhy, aby se zabránilo tepelnému přetížení! Charakteristika rozběhu u turbospojek se zpožďovací komorou: AKYLUX suisse proti stárnutí rozběhu se provozní kapalina dopravuje ze zpožďovací komory do pracovního prostoru turbospojky.

Montážní a provozní návod

V klidovém stavu proudí provozní kapalina znovu zpět do zpožďovací komory. Pro získání správné charakteristiky rozběhu dbejte na dostatečně dlouhé přestávky několik minut!

Technické údaje: kap. Teplota spojky: Obraťte se na odborníky firmy Voith Turbo, pokud chcete turbospojku používat při okolních teplotách - pod C v případě oleje jako provozní kapaliny - pod 0 C v případě vody jako provozní kapaliny bod mrazu!