OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE ANIMAL PROTECTION AND WELFARE PDF Free Download

CJC 129pre boj proti stárnutí

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2015 ANIMAL PROTECTION AND WELFARE 2015

Eva Voslářová, Ph. Simona Ninčáková MVDr.

Liley: "The Tiniest Humans". CA: Sassone Press, 14 Slyšel jsem, že jiní živočichové mají též 46 chromozómů! Ano, ale nikoli 46 lidských chromozómů.

Jiří Kruml Ing. Vladimír Večerek, CSc.

CJC 129pre boj proti stárnutí

Milan Malena, Ph. Před zařazením do sborníku byly všechny příspěvky posouzeny členy odborné komise konference.

Směrem k hmotnosti a ke zlepšení vaší postavy

Proceedings contain papers submitted and accepted to the 22nd International Conference Animal Protection and Welfare for presentation as oral communications and posters.

Before acceptance, all papers were subject to peer review by members of CJC 129pre boj proti stárnutí Conference Scientific Committee. Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the written permission of the copyright holder. Faktory ovlivňující welfare prasat při jejich přepravě na jatky Factors affecting welfare of pigs during their transport for slaughter Výskyt musk sloučenin ve vodním prostředí a jejich negativní vlivy na vodní organizmy Occurrence of musk compounds in the aquatic environment and their negative effects on aquatic organisms Cavusoglu, E.

Welfare of fast and slow growing broilers Cimboláková, I. Výskum zahrňujúci animálne modely a etické aspekty Research involving animal models and ethical aspects Cimboláková, I.

Sledovanie vplyvu chronickej CJC 129pre boj proti stárnutí nízkymi dávkami kadmia a ortuti na fyziologické parametre u potkanov Investigation into the influence of exposure to low doses of cadmium and mercury to physiological parameters in rats Dobšíková, R. Farmakologicky aktivní látky ve vodním prostředí Pharmacologically active substances in water environment Doubková, V.

Léčebné koupele ryb a jejich vliv na imunitní systém Therapeutic baths of fish and their effect on the immune system Gardiánová, I. CJC 129pre boj proti stárnutí obohacování prostředí u koček Environmental enrichment for cats Gardiánová, I.

Sociální enrichment a trénink velkých koček a gepardů - soukromý chov a zoo Social enrichment and training of big cats and cheetahs - private breeders and zoos Hytychová, T. Welfare kachen pekingských v intenzivních chovech a při transportu na jatky Welfare of Pekin ducks in the intensive production systems and during transport for slaughter 5 Ochrana CJC 129pre boj proti stárnutí a welfare Charvátová, N.

Vliv fluorochinolonu norfloxacinu na parametry oxidativního stresu u raných vývojových stádií kapra obecného Cyprinus carpio L. The effect of the fluoroquinolone norfloxacin on oxidative stress parameters in early stages of common carp Cyprinus carpio L.

Jebavý, L.

kamran ahmed suisse anti aging počítačová obrana suisse anti aging

Samčí skupiny dvou druhů primátů nadčeledi Cercopithecoidea v lidské péči Bachelor groups of two species of primates from superfamilia Cercopithecoidea in captivity Jozefová, J. Faktory ovlivňující welfare při přepravě králíků Oryctolagus cuniculus na jatky Factors affecting welfare of rabbits Oryctolagus cuniculus during transport to abattoir CJC 129pre boj proti stárnutí 129pre boj proti stárnutí Král, T.

Akumulace rtuti ve tkáních kormorána velkého Phalacrocorax carbo Accumulation of mercury in tissues of great cormorant Phalacrocorax carbo Lovásová, E. Fyziologické hodnoty parametrov antioxidačnej ochrany u samcov potkanov kmeňa Wistar Physiological values of antioxidant defence parameters in male Wistar rats Malíková, M. Welfare zoo zvířat při přepravě Welfare of zoo animals during their transport Maršálek, P.

Rtuť ve vodním prostředí a jeji vliv na vodní organismy Occurence of mercury in water eccosystem and its effect on water organisms Modrá, H.

Využití ryb pro pokusné účely Using of fish for experimental purposes Nezmeškalová, Z. Sledovanie vybraných základných fyziologických parametrov u potkana kmeňa Wistar a ich využiteľnosť v pokuse Monitoring of selected basic physiological parameters in rats strain Wistar and their usefulness in experiment Nováková, J.

Sledovanie vybraných hematologických faktorov u potkana kmeňa Wistar v závislosti od veku Age related changes of selected haematological parameters in rats Wistar strain 6 Animal Protection and Welfare Pištěková, V. Welfare nosnic Welfare of laying hens Pištěková, V. Délka předodběrové manipulace a její vliv na vybrané biochemické ukazatele perliček Numida meleagris CJC 129pre boj proti stárnutí handling duration and its effect on selected biochemical indices in the guinea fowl Numida meleagris Petek, M.

Effects of different housing system on broiler welfare and meat quality Plhalová, L. Vliv reziduí léčiv ve vodním prostředí na ryby The effect of drugs in the aquatic environment on fish Sedláková, J.

ČLOVĚKEM OD POČETÍ

Chovy velkého množství zájmových zvířat z pohledu veterinárního dozoru ve Středočeském kraji Keeping large numbers of companion animals from the viewpoint of veterinary supervision in the Central Bohemian Region Sehonová, P.

Embrya ryb jako alternativní modely v toxikologii: review Fish embryos as alternative models in toxicology: a review Semerád, Z. Informace k bulletinu Program ochrany zvířat - situace v roce Information to bulletin Animal Protection Programme - situation in Strnadová, V. Dermatologická onemocnění u čistokrevných psů a kříženců The dermatological diseases in purebred and crossbred dogs Šedová, I.

Etické a environmentální aspekty živočišné výroby Ethical and environmental aspects of livestock production Široká, Z. Moluskocidy dostupné v ČR a jejich toxicita pro zvířata Molluscicides available in the Czech Republic and their toxicity for animals Šímová, V. Negativní účinky přepravního stresu u skotu Adverse effects of transport-related stress in cattle Vakula, J.

Problematika výskytu mykotoxinů v krmivech pro ryby z hlediska welfare Mycotoxins occurring in fish CJC 129pre boj proti stárnutí from the welfare point of view 7 Ochrana zvířat a welfare Vavrouchová, E.

Welfare v chovech brojlerových kuřat Welfare of broiler chickens Vlková, A. Vzájemné sání u skotu Cross-sucking in cattle Voslářová, E. Vývoj úhynů nosnic při přepravě na jatky v ČR v období let Mortality of laying hens in association with their transport for slaughter in the period from to Voslářová, E.

Hennovation - projekt mezinárodní spolupráce v oblasti zkvalitňování welfare nosnic Hennovation - international cooperation in enhancing welfare of laying hens Vučinić, M.

Veterinarian attitudes towards animal welfare implementation into veterinary practice in Serbia Žák, J. Kastrace toulavých zvířat v útulcích z pohledu legislativy Legislation point of view on castration of stray animals in shelters Žák, J.

Problémy spojené s registrací čipovaných psů a jejich možná řešení Issues related to registration process of microchipped dogs and possible solutions Žák, J. Trend současnosti: venčení psů v útulcích Current trend: walking shelter dogs Žák, J. Bezprostřední ohrožení člověka jako zákonný důvod k usmrcení zvířete Immediate danger to human as a legal reason to kill an animal Žák, J.

Výkon práva myslivosti jako důvod k usmrcení zvířete Hunting as a legal reason to kill an animal Žák, J. Zdravotní důvody jako zákonný volby proti stárnutí produktu 2020 k usmrcení zvířete Health of animals as a legal reason to euthanase an animal Žák, J.

luke vitler proti stárnutí

Nákazové důvody a ochrana veřejného zdraví jako důvody k usmrcení zvířete Disease control and protection of public health as reasons to kill an animal 8 Animal Protection and Welfare Žák, J. However, a number of factors have been identified to have a significant impact on welfare of animals including pigs during transport and furthermore to be depandant on the staff attending to animals before and during their transport.

The present paper summarizes the most important factors that affect the welfare of pigs during transport. Ensuring appropriate conditions during transport can reduce the negative impact of stress on the welfare of pigs.

Key words: transport, pigs, mortality, comfort Souhrn Stres související s přepravou není u zvířat prakticky možné zcela eliminovat. Byla však identifikována celá řada faktorů, které průkazně mají na welfare zvířat včetně prasat při přepravě podstatný vliv a které mohou osoby zajišťující přepravu zvířat zásadním způsobem ovlivnit.

Předkládaná práce shrnuje nejdůležitější faktory, které mají vliv na welfare prasat při přepravě. Zajištěním odpovídajících podmínek při přepravě lze snížit negativní dopad stresu na welfare prasat.

Klíčová slova: přeprava, prasata, úmrtnost, pohodlí Úvod Přeprava je pro prasata jednou z nejvíce stresujících událostí v životě. Působí zde celá řada faktorů, které samy nebo v kombinaci mohou zapříčinit stres, poranění nebo až úhyn zvířete.

  1. Николь глубоко вздохнула.

  2. Николь улыбнулась, Мария хихикнула.

Vliv přepravy na welfare prasat je nutné brát jako multifaktoriální výzvu, za kterou zodpovídá spíše kombinace stresorů než jediný faktor Schwartzkopf-Genswein et al. Vylačnění Zvířata jsou obvykle před přepravou na porážku vylačněna za účelem snížení obsahu střev, což má zabránit úniku střevního obsahu a šíření bakteriální kontaminace výkaly ve skupině během přepravy a ustájení a zároveň snížit možnou kontaminaci jatečně upraveného těla při zpracování Faucitano and Schaefer, Půst snižuje svalové zásoby glykogenu a zlepšuje kvalitu vepřového masa Leheska et al.

Prasata se nechávají hladovět určitou dobu před transportem, a to bez ohledu na délku plánované CJC 129pre boj proti stárnutí, také proto, aby netrpěla nevolností CJC 129pre boj proti stárnutí přepravy. U prasat, která nebyla vylačněna, se riziko úhynu zdvojnásobilo bez ohledu na to, zda byla zraněna nebo ne Averos et al. Význam vylačnění před přepravou a porážkou je zřejmý, v otázce optimální doby vylačnění se však jednotlivé zdroje liší, a to od návrhu podání posledního krmiva prasatům 4 až 12 hod před zahájením přepravy Warriss et al.

Čtyři hodiny mohou být příliš málo CJC 129pre boj proti stárnutí to, aby se zabránilo zvracení prasat během přepravy, pokud doba přepravy je krátká nebo technika jízdy není adekvátní prudké brzdění, náhlé změny směru jízdy, rychlé rozjezdy Warris et al.

Nejnižší mortalita byla zjištěna ve skupině, které bylo krmivo odejmuto hod před přepravou Gispert et al. Tato skupina prasat se lépe vyrovnala se stresem v porovnání s prasaty, která hladověla více než 18 hod nebo méně než 12 hod. Zvýšení hladiny kortizolu během krátkého nebo dlouhého období půstu může být způsobeno nevolností z cestování, nebo může být také způsobeno tím, že se zvyšují požadavky na zásobování energií.

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE ANIMAL PROTECTION AND WELFARE PDF Free Download

U prasat se začíná asi po 16 hod půstu mobilizovat tuk, který slouží jako hlavní zdroj energie. V současné době se doporučuje maximální odnětí krmiva na hodin před porážkou. Po uplynutí této doby by měla být zvířata krmena malým množstvím krmiva Velarde, Nakládka Před transportem často dochází ke sloučení neznámých skupin prasat, což vede k nepokojům, které se projevují vzájemnými útoky, zvýšeným stresem, narušením welfare prasat a zhoršením kvality masa Guise and Penny, ; Bradshaw et al.

Zásady používání růstového hormonu ke zvýšení svalové hmoty. Injekce růstového hormonu - jak a proč používat Zásady používání růstového hormonu ke zvýšení svalové hmoty. Injekce růstového hormonu - jak a proč používat V oblasti sportovních zdrojů časopisy popisují různé metody, schémata a kurzy pro použití rekombinantního růstového hormonu - lidského růstového hormonu.

Možností, jak zmírnit stres z míchání neznámých prasat přímo před samotnou přepravou a zmírnit tak tlak na prasata, je vytvořit předem takové skupiny prasat, které budou i vzájemně společně CJC 129pre boj proti stárnutí. Prasata naložená z velkých předtříděných kotců vykazovala nižší ztráty způsobené přepravou CJC 129pre boj proti stárnutí srovnání s prasaty z malých kotců, které byly sloučeny v okamžiku nakládky Johnson et al.

Také samotná nakládka je pro CJC 129pre boj proti stárnutí značně stresující kvůli fyzické námaze, hluku a úzkému kontaktu s lidmi Geverink et al. Na plynulost nakládky prasat může mít vliv i počasí déšť, vítr, silné sluneční zářeníkteré způsobí, že prasata nechtějí opustit ustájení, a vznikají problémy s naháněním prasat do přeháněcích uliček směrem k návěsu auta. Dochází ve zvýšené míře k uklouznutím, pádům, neochotě jít vpřed a otáčení zvířat, což potencionálně ohrožuje pohodu zvířat a má to vliv i na celý průběh transportu.

Obdobně je třeba zohlednit roční období. Během nakládky v zimním období se prasata mnohem neochotněji pohybují, což vede k většímu tlaku, horší manipulaci a vzniku modřin a poškození kůže Costa et al.

Hnutí Pro život ČR

Další stresory podílející se na nakládání prasat jsou hluk, přechody tmy a světla, kluzké podlahy a sklon rampy Grandin, ; Borell and Schäffer, Pro lepší manipulaci a snadnější naložení zvířat by měla být prasata přesunována v malých skupinách z kotce na nakládací rampy.

Hlavní pomůckou pro přehánění by měly být desky, chrastítka a vlajky. Poháněče s elektrickými výboji by měly být použity pouze v krajním případě. Celý proces usnadňuje vhodná konstrukce budov, kde probíhá výkrm tak, že následně umožní bezproblémový přesun zvířat z kotce na přívěs.

To představuje např.