Sociální služby, červen-červenec 2012, s. 8-11

Curaviva suisse proti stárnutí

André Regli velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice Švýcarské soci curaviva suisse proti stárnutí p!

Sociální služby, červen-červenec 2012, s. 8-11

Nedochází však pouze k setkávání institucí, ale i lidí, což velmi silně podporuje bilaterální vztahy mezi oběma státy. Naše země mají hodně věcí společných.

Obě země jsou malé, Švýcaři a Češi myslí podobným způsobem, máme společnou imigrační minulost — v letech a především mnoho Čechů emigrovalo do Švýcarska.

Švýcarské alzheimerovské sdružení ALZ vychází z toho, že i dnes má ještě méně než polovina lidí s demencí odborně stanovenou diagnózu.

Po revoluci v roce se naopak mnoho Švýcarů, např. Proto máme mezi sebou blízký vztah.

Národní strategie demence

Občas samozřejmě dochází ke střetům v nezásadních otázkách, ale k takovým sporům dochází i v normálním rodinném životě. Jednou z nich je projekt APSS ČR, druhou z nich je projekt, kterým zavádíme v moravských krajích nové metody sociální práce se seniory, a švýcarsko-český program ho podporuje investičními dotacemi.

curaviva suisse proti stárnutí

MPSV vnímá tuto spolupráci jako velmi praktickou a efektivní. Ze spolupráce se Švýcarskem jsou výstupy kvalitní, hmatatelné a uvádějí se do praxe. Proto si myslím, že tento projekt je velmi dobrý a pro Českou republiku přínosný. Co mně osobně přijde velmi důležité je porovnání praktického provádění péče o seniory ve Švýcarsku a u nás. Ve Švýcarsku mají péči komplexní, neoddělují sociální a zdravotní péči, která přechází svelme krém proti stárnutí do péče paliativní; v České republice to bývá oddělováno.

Vyhledávat pouze korporace - část C

Souvisí to i s odlišným způsobem financování. Švýcarský koncept je orientován na potřeby lidí a na tyto potřeby jsou nasazovány nástroje — neřeší tedy, zda člověk potřebuje sociální péči, zdravotní péči a vedle toho mu poskytneme materiální věci, jako je ubytování a strava, ale mají to opravdu velmi strategicky propojené. To je to, co bychom se curaviva suisse proti stárnutí učit.

Jak při zahájení uvedl Jiří Horecký, prezident APSS ČR, jde o další krok několikaleté spolupráce pořádajících organizací, která začala na  jaře roku a  je podpořena z  Programu Z švýcarsko-české spolupráce. V  rámci tohoto projektu zaměřeného na  přenos know-how a dobré praxe došlo mj.

Zatímco první část projektu byla zaměřena na  výměnu zkušeností s  péčí o seniory, v létě tohoto roku se těžiště spolupráce posune do  oblasti poskytování mezinárodní spolupráce ální služby na odborné konferenci v Pr"honicích Zástupci partnerské společnosti CURAVIVA Schweiz sociálních služeb osobám se zdravotním postižením.

V úvodním projevu André Regli připomněl podporu ve výši více než 1 miliardy švýcarských franků, kterou jeho země poskytuje zemím bývalého východního bloku, členským státům EU, jejímž cílem je pomoc v úsilí o odstranění hospodářských a sociálních nerovností.

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu

Příspěvek České republice tvoří cca miliónů franků. Pan velvyslanec také připomněl problematiku prodlužování lidského věku a  radikální zvyšování podílu seniorů v  evropské populaci. Upozornil, že za  statickými čísly je ovšem třeba vidět seniory jako občany s bohatými životními zkušenostmi a potřebou přijetí, lásky a péče, která jim umožní curaviva suisse proti stárnutí dále aktivní.

Z  tohoto pohledu ohodnotil konferenci i celou česko-švýcarskou spolupráci v sociální oblasti jako vynikající a velmi zajímavý počin. Zástupce Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce strategie a  financování sociálních služeb, ve  svém pozdravu účastníkům konference uvedl, že z mnoha mezinárodních projektů, na  kterých se MPSV podílí, považuje právě česko-švýcarský za  jeden z  nejpřínosnějších.

Za  příkladný uvedl např. Historii, strukturu, zásady a cíle této organizace představil její ředitel Hansueli Mösle.

  1. [PDF] Sociální služby, červen-červenec , s. - Free Download PDF
  2. Počet zobrazení: Transkript 1 Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Ve dnech proběhla studijní cesta do švýcarských měst Bern a Luzern v rámci českošvýcarského projektu s názvem Přenos know how a dobré praxe, které se zúčastnili zástupci zařízení poskytujících sociální služby, zástupci MPSV a APSS ČR.
  3. Miluji můj kompaktní přístroj proti stárnutí pleti
  4. Frekvence proti stárnutí
  5. Koncept proti stárnutí řemene šampaňské

Vznikl 1. Ačkoliv původně působil pouze v  německy mluvících částech země, nyní pracuje s  jednou výjimkou již ve  všech kantonech italsky hovořící kanton Tessin bude připojen do  konce tohoto roku. V jejích domovech pracuje přes   zaměstnanců na plný úvazek. Svaz má 3 odborné úseky: senioři, dospělí lidé s postižením a děti a mládež se zvláštními potřebami.

Zástupci těchto úseků tvoří společně s  vedoucími oblastí a  s  ředitelem operativní vedení svazu.

vrásek peptidu

Strategické vedení tvoří 9—11členné představenstvo v čele s prezidentem Otto Pillerem. Svaz má velmi pevné zakotvení ve společnosti, politice i médiích a může díky své velikosti mj.

Michal Malátný: Česká společnost se za 30 let změnila, ale nevím, jestli k lepšímu

Kromě zastupování zájmů svých členů členství je kolektivní za  každý kanton či odborný úsek anebo individuální vůči veřejnosti, státu a samosprávě svaz podporuje členskou základnu i jednotlivé domovy a instituce při plnění jejich sociálních závazků a zajišťování podpory komplexní kvality života uživatelů služeb. V  dalším příspěvku přiblížil Daniel Domeisen, vedoucí obchodního a  právního oddělení společnosti CURAVIVA, švýcarský model fi nancování sociální a  zdravotní péče v  pečovatelských domech a domovech pro seniory.

Zbytek připadá na obce, kantony, dávky sociální pomoci, dávky pro bezmocnost a tzv. Metodik kvality Oskar Reding upozornil na skutečnost, že nejen v České republice, ale také ve Švýcarsku naráží otázka kvality sociálních služeb na  nedostatek financí.

Markus Leser, vedoucí oddělení péče o seniory, se jak se zbavit lidí příspěvku zabýval výzvami v oblasti spolupráce pobytových a  terénních služeb, ve  švýcarských reáliích tedy domovů a  služeb tzv. Spitexu, na  úrovni obcí curaviva suisse proti stárnutí měst. Výsledkem takových projektů je tzv.

instantní krém na vrásky jak účinně odstranit vrásky pod očima

Forma spolupráce se v jednotlivých případech liší úrovní nezávislosti, resp. Mösle a švýcarský velvyslanec A.

Vyhledávat pouze korporace - Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. - katalog Clavius

Regli však vždy přináší sjednocování standardů kvality, vytváření nízkoprahových přechodů curaviva suisse proti stárnutí terénní do  pobytové formy péče, zvyšování atraktivity zaměstnavatelů a  často také schopnost poskytovat více kvality i kvantity služeb za stejných finančních nákladů jako doposud.

Poslední dva konferenční příspěvky patřily vedoucím oddělení péče v  jednotlivých zařízeních. Nejprve se Silvia Meierová z  Denního stacionáře Bächli Pečovatelská služba Nürensdorf zabývala problematikou systému a  přístupů v paliativní péči. Ta má mít v centru pozornosti priority, důstojnost a autonomii pacienta a být poskytována na místě, kde si ji pacient přeje mít. V  závěrečném příspěvku týkajícím se zajištění kvality života seniorů s demencí Edith Schulerová ze seniorské rezidence Am Schärme v Sarnenu popsala praxi tohoto zařízení, kde funguje model tzv.

V centru péče stojí terapie prostředím s  důrazy na  biografii uživatelů, jejich individuální potřeby, autonomii a  umožňování zážitků při smysluplné činnosti. Pracuje se především s pocity uživatelů, které jsou u lidí curaviva suisse proti stárnutí demencí nejen zachovány, ale hrají s  postupem onemocnění stále důležitější úlohu.

V rámci projektu byla odborníky ze švýcarské asociace zpracována rozsáhlá studie o dlouhodobé stacionární péči ve Švýcarsku, která je k  dispozici v  německém jazyce i českém překladu. V současnosti se dokončuje zpracování komparační studie českého a  švýcarského systému poskytování dlouhodobé péče o seniory, na jejímž vzniku se podílí odborníci z Asociace po- N 10 skytovatelů sociálních služeb ČR a  Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

V rámci projektu byly přeloženy i další dokumenty poskytnuté společností CURAVIVA Schweiz, které mohou být přínosné i  curaviva suisse proti stárnutí české prostředí poskytování sociálních služeb. V  průběhu projektu byly realizovány výměnné studijní cesty českých a švýcarských expertů s bohatým odborným programem. Nedávná návštěva švýcarských partnerů v  ČR se uskutečnila ve  dnech Program zahrnoval prohlídku s  odborným výkladem v  Domově pro zrakově postižené Palata v  Praze, v Domově pro seniory Vychodilova v Brně a v Domově Slunečnice v Ostravě, dále při- jetí švýcarské delegace Mgr.

Petrem Hanušem, ředitelem odboru sociálních služeb a sociální práce, na MPSV ČR a workshopy na  aktuální témata z  českého a  švýcarského prostředí poskytování sociálních služeb seniorům. Součástí programu byla i aktivní účast švýcarské delegace na celodenní konferenci v  Průhonicích uskutečněné pro více jak účastníků.

Ačkoli projekt bude oficiálně ukončen v červnu tohoto roku, spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům bude prostřednictvím zástupců partnerských organizací i  nadále pokračovat. Curaviva suisse proti stárnutí systém poskytování sociálních služeb je pro české prostředí v mnohém inspirující a představuje nové výzvy ke  zkvalitnění života seniorů v  českých pobytových zařízeních.

curaviva suisse proti stárnutí jak se zbavit figurín