Nové výzvy pro geografii - Pedagogická fakulta MU - Masarykova

Ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí, Nové výzvy pro geografii - Pedagogická fakulta MU - Masarykova ...

Počet zobrazení: Transkript 1 XIX. Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Department of Region.

Economics ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí Administration Faculty of Economics and Administration Masaryk University Anotace: Hlavním cílem článku je poskytnout vybrané informace o výsledcích výzkumu regionálního rozvoje dosažených na mém pracovišti.

Nové výzvy pro geografii - Pedagogická fakulta MU - Masarykova

V tomto směru je předně potřebné zmínit původní modely kvality podnikatelského prostředí a kvality sociálního prostředí. Tyto modely umožňují posoudit nejen dosažený stupeň rozvoje regionů různého hierarchického významu, ale i úroveň jejich integrace považované za důležitý předpoklad udržitelného rozvoje viz výsledky případové studie České republiky. Syntéza získaných výsledků pak umožnila formulovat novou pracovní teorii nazvanou teorie integrovaného a udržitelného regionálního rozvoje, která respektuje zákonitosti vývojové diferenciace sociálních systémů v post-industriální společnosti.

Významná pozornost je rovněž věnována ilustrativním příkladům hodnocení integračních procesů a udržitelnosti rozvoje a jejich formalizaci.

Klíčová slova: regionální rozvoj, podnikatelské prostředí, sociální prostředí, póly a osy rozvoje Annotation: The main aim of the paper is to provide selective information about the results of regional development research achieved in my workplace. In this direction firstly it should be noted the original models of quality of business environment and quality of social environment.

These models enable to assess not only the achieved level of regional development of various hierarchical importance, but also the level of their integration considered as an important prerequisite for sustainable development see the results of a case study of the Czech Republic.

Тихие слезы текли по ее щекам и капали с подбородка на простыню. "Я люблю тебя, Ричард", - проговорила. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

The synthesis of obtained results allowed formulation of a new working theory called the theory of integrative and sustainable regional development that respects the regularities of development differentiation of social systems in the post-industrial society.

Significant attention is also paid to the illustrative example of evaluation of integration processes and sustainability and their formalization. Rozdielnosť použitých metód často vedie k zásadnej diferenciácii výsledkov. Recenze navždy proti stárnutí pleti takmer neobmedzené množstvo matematických indexov a ich variácií, ktoré sú z metodologickej stránky vhodné pre účely merania priestorovej divergencie a medziregionálnych rozdielov.

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA XVIII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

Výber metódy a spôsob merania závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od cieľa, skúmaného javu, požiadaviek na presnosť výsledkov a v neposlednom rade od vstupných údajov, ktoré máme k dispozícii. Jednou z metód, ktoré sú v regionálnej 13 14 štatistike doposiaľ využívané iba sporadicky, je metóda konvergencie.

Ide o metódu analýzy smerov vývoja medziregionálnych rozdielov. Výsledkom analýzy konvergencie sú trendy vývoja disparít, teda približovanie konvergencia alebo vzďaľovanie sa divergencia úrovní sledovaných ukazovateľov.

Cieľom príspevku je vytvoriť sumár konvergenčných prístupov a modelov ich možného využitia v praxi s exaktným matematickým opisom ich vzájomných vzťahov. Príspevok bol zostavený na základe štúdia domácej a zahraničnej literatúry v predmetnej oblasti, s využitím metód indukcie, dedukcie, syntézy a vedeckej abstrakcie.

Príspevok predstavuje ucelené zhrnutie konvergenčných prístupov, ich vzájomných vzťahov a možného využitia. Kľúčové slová: regionálne disparity, konvergencia, rast Annotation: Quantification of regional disparity levels, the nature of their development in time, and achieving exact results of this quantification requires ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí knowledge and insight into a wide range of methods and approaches of their measurement.

Use of different methods of quantification often leads to substantial differences in results. There ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí almost unlimited ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí of mathematical indices and their variations that are methodologically appropriate for the purpose of measuring the spatial divergence and inter-regional differences.

The choice the method and way of measurement depend on many factors, namely the objective of the research, the chosen phenomenon, the requirements for accuracy of the results and the input data.

olej z vrásek nejlepší ošetření proti stárnutí u mužů

One of the methods that has been used by regional statistics infrequently so far is the convergence method. This is a method of analyzing the direction of inter-regional disparities development. Trends in disparities development are the result of the convergence analysis. This trend can be either converging or diverging. The aim of this paper is to create a summary of the convergence approaches and models, and their possible use in practice with an exact mathematical description of the relationship between these approaches.

XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

The paper is the result of the study of domestic and foreign literature in this field, and implementation of the methods of induction, deduction, ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí and scientific abstraction.

The paper is a comprehensive summary of the convergence approaches, their relations and possible use. Development Faculty of National Economy University of Economics in Bratislava Anotácia: Príspevok sa zaoberá teoretickými prístupmi k rozvoju v priestore.

Časové obdobie sme rozdelili do predkrízového a krízového obdobia nakoľko sme chceli poukázať na vplyv hospodárskej krízy na vývoj regionálnych rozdielov.

Cieľom je zhodnotiť ako jednotlivé teoretické koncepcie zohľadňovali princíp komplementarity pri vysvetľovaní rozvoja v priestore. Metodologicky príspevok vychádza z hodnotenia vývoja myslenia o rozvoji v priestore v druhej polovici eho storočia až po súčasnosť.

Vývoj teoretického myslenia hodnotí z hľadiska vývoja usporiadania priestoru od koncepcií neoklasických a dopytovo orientovaných až po endogénny regionálny rozvoj.

Nové výzvy pro geografii - Pedagogická fakulta MU - Masarykova ...

V záverečnej časti je poukázané na skutočnosť, že jednotlivé koncepcie reagovali na trhové podmienky a pritom len čiastočne uplatňovali princíp komplementarity. Príspevok poukazuje na potrebu realizácie regionálnej politiky. Kľúčové slová: rozvoj v priestore, koncepcie vysvetľujúce regionálny rozvoj, endogénny regionálny rozvoj, regionálna politika, komplementarita Annotation: The document deals with theoretical approaches to the spatial development. It is particularly focused on how the various theoretical approaches take into account the principle of complementarity in explaining the development in the spatial area.

ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí výživa typiquement suisse anti aging

The methodological document is based on the evaluation of 15 the development of thinking in the spatial area from the second half of the th century to the present. The development of theory evaluated from development of space layout concepts point of view, from the concepts of neoclassical and demand-driven approaches to endogenous regional development. The final part deals with how the individual concepts respond to market conditions while only partially apply the principle of complementarity.

The document deals with the importance of regional policy implementation.

  • Юная Кэти шла к ним по тропе.

  • Jak se zbavit citlivosti zubů

Development Faculty of Economics Matej Bel University in Banska Bystrica Anotácia: Výskum, meranie a zmenšovanie medziregionálnych rozdielov je už desiatky rokov stabilnou a aktuálnou témou diskusií odbornej verejnosti, politikov, akademikov a ďalších subjektov, zodpovedných za regionálny vývoj nielen na Slovensku.

Predložená stať si kladie za cieľ vyhodnotiť stav v roku s ohľadom na dostupnosť štatistických dát medziregionálnych rozdielov v Slovenskej republike z aspektu udržateľného rozvoja a prostredníctvom zhlukovej analýzy vytvoriť zoskupenia regiónov úrovne NUTS 3, ktoré sú si navzájom najviac podobné predpokladáme, že budú mať i spoločné príčiny zaostávania z hľadiska vybraných, dostupných regionálnych ekonomických, sociálnych, environmentálnych a inštitucionálnych ukazovateľov.

jaké vitamíny pro vrásky

Dôvodom nášho prístupu je snaha upriamiť pozornosť aj na iné ekonomické, no najmä mimoekonomické aspekty regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, hľadania príčin úspešného napredovania niektorých území vo vzájomnej konfrontácii s inými, výrazne zaostávajúcimi regiónmi. Parciálne výstupy zhlukovej analýzy využijeme v ďalšom skúmaní stavu a vývoja medziregionálnych rozdielov na Slovensku v snahe odhaliť spoločné problémy regiónov, spoločné a odlišné príčiny ich zaostávania, ako aj navrhnúť nástroje, intervencie, ktoré považujeme za vhodné použiť pri implementácii regionálnej politiky s cieľom zmierňovať medziregionálne rozdiely.

Kľúčové slová: regionálne disparity, zhluková analýza, udržateľný rozvoj Annotation: Research, measurement and reduction of interregional differences is for a long time stable and hot discussions topic of expert community, politicians, academics and other entities responsible for regional development not only in Slovakia.

  • Krem na vrásky od let
  • Renuvaderm pleť proti stárnutí
  • Nejúčinnější forma výrobků proti stárnutí 2020

Submitted paper aims to assess the status of in depending ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí the availability of statistical data inter-regional differences in the Slovak Republic from the aspect of sustainable development and through cluster analysis to create clusters of NUTS level 3 regions, which are each other most similar we expected they have a common root causes in terms of chosen available regional economic, social, environmental and institutional indicators.

The reason for our approach is to focus attention to other economic, but mainly non-economic aspects of regional development and regional policy, searching for the cause successful progress in some areas of mutual confrontation with others, significantly lagging regions.

We use partial outputs of cluster analysis to examine conditions and development of interregional differences in Slovakia in order to reveal the common problems facing regions, nová technologie proti stárnutí and different causes of their backwardness and propose tools, interventions that we consider appropriate to use when implementing regional policy in order to mitigate inter-regional disparities.

Regiony jsou shlukovány a komparovány podle socioekonomických faktorů bez ohledu na hodnoty těchto faktorů v jejich okolí. Není tak akceptována rozdílnost případů, kdy je v různých regionech obdobná hodnota vybrané veličiny např.

Vůči svému okolí vykazují pak regiony s obdobnou hodnotou veličiny rozdílný gradient této veličiny. Cílem článku je analýza možností vytváření použitelných prostorových vztahů a souvislostí. Vytvořeny byly modely zohledňující minimální vzdálenosti mezi regiony. Tyto modely jsou podkladem pro precedenční analýzu, kdy lze na definované struktuře analyzovat prostorové změny hodnot vybraných faktorů mezi jednotlivými NUTS2 regiony.

Mapování struktury systému vychází z metod síťové analýzy, je tedy obecně aplikovatelná na libovolném prostoru.

Klíčová slova: region, regionální vazby, NUTS2, Evropská unie, síťová analýza Annotation: The fundamental lack of regional analysis at different levels of the neglect of inter-regional spatial context. The regions are clustered and compared according to socio-economic factors, regardless of the values of these factors in their surroundings.

Divergence of cases is not so accepted, when in different regions of similar value selected variables e. To their surroundings show the regions with similar values of variables different gradient of this magnitude.

This article aims to analyze the possibility of creating useful spatial relations and connections. Models were developed taking into account the minimum distance between regions. These models are the basis for the analysis of precedents, which can be defined structure analyze spatial changes in the values of selected factors among the Ekvivalent geoportail suisse proti stárnutí 2 regions. Mapping the structure of the system based on network analysis methods, it is generally applicable to any space.

XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH - PDF Free Download

The author describes the main factors surrounding the Czech Republic s regional development: human resources 16 17 education structure, social infrastructure, settlements, housingeconomic efficiency, gross domestic product, unemployment, wages, firms and enterprises, foreign direct investment and export, research and development, innovation knowledge economy, technical and transport infrastructure, tourism.

The author briefly comments on the main regional disparities. At the close of the paper, the author characterizes the development trends in the Czech Republic s regional structure.

Key words: regional competitiveness, regional development factors, regional structures Anotace: Příspěvek se zabývá konkurenceschopností České republiky a jejích regionů. Jsou v něm popsány hlavní faktory regionálního rozvoje ČR, lidské zdroje vzdělanostní struktura, sociální infrastruktura, sídelní struktura, bydleníekonomická výkonnost regionů hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, průměrné mzdy, podniky a podnikání, přímé zahraniční investice a export, výzkum, vývoj, inovace znalostní ekonomika, technická a dopravní infrastruktura, cestovní ruch.

Mezinárodní projekty, nebo projekty českých institucí určené k realizaci v zahraničí, dnes spojují české geografy a pracoviště se všemi světadíly. Smluvní projektová spolupráce propojuje české odborníky s kolegy v evropských zemích, kdy co do početnosti spoluprací dominují zejména sousedící země, především Německo a Polsko.

Stručně jsou uvedeny hlavní regionální disparity. Na závěr jsou charakterizovány rozvojové trendy regionální struktury České republiky. Labem ING.

  1. Ilumi maska​​ proti stárnutí
  2. Nejlepší anti aging produkty pro muže hghivhl

Vzhledem k post-transformačním procesům je růst konkurenceschopnosti těchto regionů jedním z jejich hlavních rozvojových priorit, které se promítají i do regionálních politik obou zemí.