MUZEA V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA VYBRANÝCH - PDF Free Download

Eric Bocquet suisse proti stárnutí,

Museums and their changing missions belong to them.

  1. Jak se zbavit Gordona hnědého

The shifts from heritage protection to education and entertainment functions are emphasised in this regard. And just these shifts are discussed in this article, using the museum sector in the Czech Republic as a case study.

Our findings point at společenský oblek proti stárnutí pleti strong relationship between the heritage protection function and Czech museums. However, modern trends in the museum sector and oscillating numbers of museum visitors evoke the idea of strengthening the entertainment function of Czech museums.

Я понимаю, какой это знак для. Орел обратился к Николь. - О чем ты говоришь. - спросил. - Мы не имеем к этому ребенку никакого отношения.

Keywords: museum, museum missions, culture, Czech Republic 1. Úvod Kultura problematiku muzeí a památek nevyjímaje představuje téma, které přitahuje široký zájem ve vztahu k fungování současné společnosti.

Dan-Eugen Ratiu spatřuje v tomto ohledu význam kultury zejména ve dvou směrech.

Library of reprints - B Baar, P.

Kultura takto plní roli základní ingredience konceptu sociální koheze. Oba problémy jsou považovány za hrozbu zachování eric Bocquet suisse proti stárnutí regionálních a místních forem kultury. Myšlenka homogenizace kulturní různorodosti je tradičně spojena s úvahou o potlačení zájmu o specifické regionální a místní formy kulturních aktivit na úkor rozvoje masových forem.

Poznamenejme současně, že studie, které se zabývaly problematikou homogenizace kultury, přináší rozdílné závěry a takto více méně poukazují na koexistenci homogenizačních tendencí na jedné straně a tendencí zachování či tvorby no Dan-Eugen RATIU, Cultural policy and values: intrinsic versus instrumental? Druhým často uváděným problémem v tomto směru je zajištění dostatečných zdrojů financování. Z ekonomického hlediska lze masové formy kultury považovat za komerčně orientovanou oblast zábavního průmyslu, zatímco pro specifické regionální a místní formy kultury je charakteristickým znakem jejich neschopnost pokrytí nákladů činnosti z vlastních zdrojů.

Na tomto základě je pak zdůvodněno financování specifických regionálních a místních forem kulturních aktivit z veřejných zdrojů.

Odborná želva proti stárnutí hovoří v tomto kontextu o dvou posunech muzejních misí a to nejprve 1 od funkce paměťové instituce k funkci vzdělávací a 2 následně k funkci zážitkové.

MUZEA V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA VYBRANÝCH - PDF Free Download

Takto český zákon č. V této definici muzea je tak kladen primární důraz na paměťovou a vzdělávací funkci muzea. Definice ICOM 12 uvádí, že Muzeum je stálá nevýdělečná instituce eric Bocquet suisse proti stárnutí službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělávání, výcho Viz například Michael J.

A priori uvedený pojem potěšení tak přidává v této definici vedle tradiční paměťové a vzdělávací funkce zmínku rovněž o funkci zážitkové. Tento článek vychází z výše formulovaných teoretických poznatků, v jejichž kontextu je naplňován jeho hlavní cíl zhodnotit vybrané charakteristiky muzejního sektoru v České republice.

Článek je strukturován následujícím způsobem: - Druhá kapitola představuje metodologický přístup výzkumu. Metodický přístup Metodický přístup tohoto článku primárně vychází z množiny muzeí, které jsou evidovány v eric Bocquet suisse proti stárnutí statistické služby Národního informačního a poradenského servisu dále jen NIPOS. Poznamenejme, že další analýza se týká množiny muzeí bez jejich poboček eric Bocquet suisse proti stárnutí v tomto směru je potřeba vnímat její některé nedostatky.

Беру с собой винтовку - для безопасности, и где же эта самая винтовка, когда являются наши восьминогие дружочки.

Základní databáze obsahující názvy muzeí byla ve druhém kroku doplňována o dílčí charakteristiky atributy, které se staly předmětem naší analýzy. Tabulka 1 podává přehled analyzovaných atributů a stručně formuluje naše očekávání ve vztahu k výsledkům analýzy.

Datová matice obsahující jednotlivá muzea České republiky v řádcích a dílčí atributy ve sloupcích byla ve třetím kroku sycena daty s využitím dostupných informačních zdrojů tak, jak jsou uvedeny v tabulce 1.

V případě chybějícího zdroje informací byly potřebné údaje kompilovány případ od případu na bázi dostupných informací o jednotlivých muzeích např. Pokud se nepodařilo potřebnou informaci dohledat, bylo výsledné hodnocení provedeno na menším vzorku muzeí České republiky. Vlastní vyhodnocení bylo založeno na základních metodách deskriptivní statistiky s využitím jednak ukazatelů střední hodnoty a variability pro data metrické povahy respektive četnostních tabulek pro data nominální či ordinální povahy.

Některé prostorové souvislosti pak byly znázorněny v eric Bocquet suisse proti stárnutí GIS. Kulturní dědictví, muzea, galerie a památkové objekty, Prahas 4 Tab.

Library of reprints - B

Přehled sledovaných atributů pro analýzu muzejního sektoru České republiky Č. Atribut zdroj informací Možné hodnoty Komentář 1.

V tomto směru lze předpokládat, že prostorový vzor lokalizace sídel muzeí v České republice vykazuje výrazně disperzní charakter Zřizovatel Tematické zaměření Návštěvnost v roce údaje NIPOS Změna návštěvnosti mezi lety ; ; údaje NIPOS 15 - Ministerstvo - Kraj - Obec - Jiný typ zřizovatele - Všeobecná muzea - Tematická muzea s dílčími zaměřeními - Méně než osob osob osob osob - Více než osob - Zvýšení - Eric Bocquet suisse proti stárnutí či pokles V souladu s poznatky formulovanými v úvodu tohoto článku je možné muzeum chápat jako instituci do značné míry závislou na podpoře z veřejných financí.

V tomto směru lze předpokládat výraznou dominanci muzeí zřizovaných veřejným sektorem. V kontextu historického vývoje muzeí jako paměťových institucí lze předpokládat převahu všeobecně zaměřených muzeí tradičně provozovaných veřejnými institucemi.

Současně předpokládáme vyšší zastoupení tematických muzeí v případě muzeí zařazených do kategorie jiný typ zřizovatele. Návštěvnost představuje jeden eric Bocquet suisse proti stárnutí klíčových ukazatelů výkonnosti muzejního sektoru. S ohledem na hierarchickou strukturu muzeí lze předpokládat rovněž hierarchickou strukturu návštěvnosti s nejvyšším podílem muzeí v nižších definovaných kategoriích.

Současně předpokládáme existenci relací mezi sídelní hierarchii respektive hierarchii typů veřejných zřizovatelů a hierarchii muzeí podle návštěvnosti. Vývoj návštěvnosti muzeí je podmíněn celou řadou faktorů.

Vzhledem k rozšiřování nabídky forem trávení volného času však lze předpokládat hrozby spojené s poklesem návštěvnosti muzeí. Cena základního vstupného - Cena v Kč Cena představuje jeden z často diskutovaných faktorů činnosti muzeí, které eric Bocquet suisse proti stárnutí sledovat jednak přístup na bázi nízkých cen pro prevenci úbytku návštěvnosti a jednak přístup na bázi vyšších cen pro zohlednění kvality díla.

V tomto směru lze předpokládat preferenci spíše prvního přístupu a současně existenci hierarchie vztahů podobné jako v případě návštěvnosti. V kontextu eric Bocquet suisse proti stárnutí úvahy předpokládáme velmi vysoké hodnoty podílu veřejných dotací na rozpočtech muzeí.

Muzejní sektor v České republice analýza vybraných charakteristik Analýza vybraných charakteristik muzeí v České republice je založena na atributech uvedených v tabulce 1. Tato kapitola podává přehled hlavních poznatků analýzy. Naše očekávání v tomto směru předpokládalo rovnoměrnou lokalizaci sídel muzeí na území České republiky. Tabulka 2 uvádí hlavní poznatky v tomto směru a to na bázi krajské diferenciace jak v absolutním, tak relativním vyjádření. Z absolutního hlediska připadá výrazně nejvyšší počet sídel muzeí na Středočeský kraj, nicméně relativní srovnání vzhledem k počtu obyvatel respektive počtu obcí ukazuje na spíše průměrné postavení Středočeského kraje.

Celkově lze faktory počtu obyvatel respektive sídelní struktury považovat za důležitý, i když ne jediný, aspekt explanace lokalizace sídel muzejního sektoru v České republice. Obrázek 1 pak doplňuje hodnocení místa lokalizace sídel muzeí v České republice v rámci komplexního prostorového vzoru lokalizace, který potvrzuje náš předpoklad rovnoměrného rozmístění sídel muzeí na území České republiky s existencí některých dílčích míst vyšší koncentrace sídel kulturních zařízení tohoto druhu.

Typ zřizovatele představuje druhý hodnocený atribut analýzy muzeí v České republice. Naše očekávání v eric Bocquet suisse proti stárnutí směru předpokládalo dominantní podíl veřejně zřizovaných muzeí. Současně poukažme na skutečnost, že více eric Bocquet suisse proti stárnutí polovina sídel muzeí zařazených do kategorie jiného typu zřizovatele byla lokalizována ve čtyřech krajích České republiky v hlavním městě Praze, Středočeském kraji, Plzeňském kraji a Jihočeském kraji.

V tomto kontextu lze současně vnímat vztah lokalizace muzeí ve směru zážitkové funkce. Prostorové rozložení sídel muzeí České republiky vzhledem k typu zřizovatele Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů NIPOS, stav k roku 7 Tematické zaměření je třetím hodnoceným atributem analýzy muzeí v České republice.

Naše očekávání v tomto směru předpokládalo převahu všeobecných muzeí v případě veřejného zřizovatele a to v kontextu vnímání nové složky proti stárnutí jako paměťové instituce a vyšší podíl tematicky zaměřených muzeí v případě muzeí provozovaných jiným zřizovatelem, než je ministerstvo, kraj či obec.

Tabulka 3 shrnuje hlavní poznatky týkající se atributu tematického zaměření muzeí. Takto se primárně ukazuje vyrovnaný, cca poloviční, podíl všeobecných a tematických muzeí na celé množině sledovaných muzeí.

Současně se plně potvrzuje předpoklad vyššího podílu všeobecných muzeí v případě veřejného typu zřizovatele a tematických muzeí v případě jiného typu zřizovatele. Výjimku v tomto směru představuje národní úroveň s převahou tematických muzeí zřizovaných jednotlivými ministerstvy. Tabulka 3 rovněž poukazuje na relativně nejčastější směry zaměření tematických muzeí.

MUZEA V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA VYBRANÝCH

Zdroj: vlastní zpracování na základě dílčích zdrojů informací o muzeích Obecně nejvyšší podíly připadají na témata umění a osobnost, která jsou následována tématy řemesla a venkov respektive organizované skupiny. V případě muzeí kategorie jiného typu zřizovatele jsou pak relativně častější rovněž témata doprava respektive technika, věda a zemědělství.

Naše očekávání v tomto směru předpokládalo jednak pyramidový tvar rozdělení četností muzeí vzhledem k definovaným kategoriím návštěvnosti a jednak existenci přímé úměrnosti mezi hierarchií sídel muzeí a návštěvnosti na jedné straně a hierarchií typů veřejných zřizovatelů a návštěvnosti na straně druhé.

Tabulka 4 rozvádí základní strukturu počtu muzeí vzhledem k návštěvnosti o aspekt hierarchie sídel muzeí. Takto se potvrzuje formulovaný předpoklad, že nejvyšší eric Bocquet suisse proti stárnutí muzeí v kategorii návštěvnosti nad osob je lokalizován v největších městech České republiky s tendencí snižování podílů muzeí ve vyšších kategoriích návštěvnosti při přechodu na nižší úrovně sídelní hierarchie.

Za pozornost současně stojí vyrovnané podíly jednotlivých kategorií návštěvnosti v případě muzeí největších měst. Poukažme současně na relativně vysoký podíl muzeí jiného typu zřizovatele na kategoriích nižší návštěvnosti. Hodnocení v tomto směru nebylo založeno na agregované změně za celý muzejní sektor ale na podílech muzeí, kterým se návštěvnost zvýšila a naopak.

Tabulka 6 poskytuje přehled základních poznatků tohoto hodnocení, které naznačuje převahu muzeí s poklesem počtu návštěvníků ve všech třech sledovaných obdobích. Takto je otázka udržení návštěvnosti relevantním tématem činnosti muzejního sektoru v České republice.

V případě finančních aspektů byl náš předpoklad spojen se strategií relativně nízké ceny zohledňující hierarchické aspekty sítě muzeí na jedné straně a relativně vysokého podílu veřejných dotací na příjmové straně rozpočtů muzeí.

Naplnění předpokladu je možné dokumentovat na průměrné ceně základního vstupného muzeí v databázi, která v roce činila 42 Kč. Hierarchické vztahy ceny vstupného a vybraných dílčích atributů zachycují údaje v tabulce 7. Takto se ukazuje klesající cena vstupného jednak v rámci hierarchie lokalizace sídel a jednak v rámci hierarchie úrovně veřejného zřizovatele.

Za pozornost stojí rovněž relativně vyšší průměrná cena základního vstupného u muzeí kategorie jiný typ zřizovatele, které současně vykazují nejvyšší variabilitu hodnot v tomto ohledu.