Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie - PDF Stažení zdarma

Fehr technologie suisse proti stárnutí,

Zuzana Horáková Hurychová Disertační práce Struktura a dynamika těsných interpersonálních vztahů Structure and dynamics of close personal relationships Školitel - PhDr. Ivan Slaměník, CSc. Praha 2 Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci napsala samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

Informace Odborné knihovny MF

Dynamika blízkých vztahů Na počátku vztahu Attachment jako specifický blízký vztah Objevitelé attachmentu Formování blízkého vztahu mezi dítětem a rodičem Attachment jako homeostatický princip Další pohledy na vývoj blízkého vztahu dítě rodič Attachment v dospělosti Metody výzkumu attachmentu Diagnostika typu attachmentu u dětí Testování attachmentu u fehr technologie suisse proti stárnutí Životní cyklus rodiny PRAKTICKÁ ČÁST Zacíleno na partnerské fehr technologie suisse proti stárnutí Cíle výzkumu a hypotézy Prototypický výzkum Principy prototypického výzkumu Použitá metoda a výzkumný vzorek Výsledky prototypického výzkumu Specifika partnerských vztahů Specifika rodinných vztahů Specifika přátelských vztahů Shrnutí výsledků prototypického výzkumu Dotazník těsnosti vztahu pro partnerské a manželské vztahy Tvorba dotazníku Položky dotazníku Zlatý standard Sběr dat Výzkumný vzorek Deskriptivní statistika charakteristika partnerských vztahů Rozdíl mezi muži a ženami Jen díky níže uvedeným pro mne velice důležitým a troufám si říci i blízkým lidem, jsem vždy dokázala tyto chmurné myšlenky hodit za hlavu a opět se pohroužit do studia blízkých vztahů.

Paradoxem je, že ačkoliv jsem v této práci svou pozornost věnovala zejména partnerským vztahům, ten můj vlastní byl nejednou odsunut na druhou kolej. Chtěla bych proto poděkovat zejména mému manželovi a ještě dodatečně se mu omluvit za všechny studené nebo žádné večeře, osamělé noci a tiché večery s počítačem.

Druhá omluva pak patří Elišce - za to, že jsem na klíně místo ní hýčkávala počítač. Obrovský dík pak patří mému školiteli a mentorovi již od dob počátků mých psychologických studií, panu doktoru Ivanu Slaměníkovi.

  • Октопауки должны дать армии Накамуры сражение.

  • Krém proti stárnutí mlm společnosti
  • 1, Troja, /obal-V 2, Agenti nula nula, 3, SMOKINK, 4, Země krvavého
  • Zbavit se plynatosti
  • Позже Макс признался мне, что, кажется, переусердствовал в словах, но Галилей, безусловно, переступил границы приличия.

  • Все, не могу .

  • Centrum pro teoretická studia

Ten vždy trpělivě četl moje více fehr technologie suisse proti stárnutí méně povedené výtvory a přispěl odbornou radou i pomocí. Pro mne bude vždy Panem Profesorem.

  1. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie - PDF Stažení zdarma
  2. Очень хороший вопрос, - отозвался Арчи, - однако ответ будет сложным, а потому позвольте мне экономии ради ограничиться упрощенным объяснением: мы полагаем, что личность имеет право на свободный выбор в этом вопросе.

  3. Doplňky proti stárnutí bránice firewall pro menopauzu

Velké poděkování jde i za Alekem Lačevem - za hodiny vysvětlování a vzdělávání v oblasti statistiky. Nebýt jeho pedagogických kvalit, tato práce by asi nikdy nevznikla.

Великолепная мысль. - Вы что, ребята, решили болтать обо всем этом дерьме целую ночь, - проговорил Макс, вступая в середину группы. Все повскакали. - С тобой все в порядке. - спросила Николь.

Dále pak nechci zapomenout na celou mojí rodinu, primární i vyvdanou, která mne pět let tlačila směrem k cíli. To vlastně oni byli tou hlavní motivací k dokončení disertace aby na mne mohli být pyšní.

fehr technologie suisse proti stárnutí

Ačkoliv jde o oblast ve světě obsáhle zmapovanou, v českém prostředí jí jakožto celku doposud nebylo věnováno mnoho pozornosti. Vzniká tak jistý paradox zatímco v České republice neexistují žádné standardizované metody měření ani specifikace vztahových charakteristik české populace, světová literatura naopak přetéká teoriemi principu fungování blízkých vztahů, včetně metod jejich měření.

Tyto metody jsou zato většinou zaměřeny specificky jen na určitou komponentu vztahu. Vzhledem k těmto skutečnostem je zřejmé, že ani jeden z hlavních cílů práce nemohl být apriori zcela naplněn.

Prvním cílem totiž bylo zmapovat oblast blízkých vztahů z teoretické stránky, což z rozsahu této práce není dokonale možné. Zaměřila jsem se proto jen na ty nejcitovanější a z mého pohledu nejzajímavější koncepce, které ústí v praktické metody měření blízkých vztahů.

Měnový systém Mezinárodní finance Sociální péče Taťána Baslová OdděleníFinanční a ekonomické informace   Jako téma tohoto měsíce byla zvolena problematika vyhýbání se dani z poněkud netradičního pohledu: z pohledu společenské odpovědnosti firem Corporate Social Responsibility, CSR.

Tato práce tak nabízí široký, i když ne zcela vyčerpávající přehled, na jehož základě byla stanovena operacionální definice těsného interpersonálního vztahu. Ten obecně vymezuji jako specifický mezilidský vztah, který lze z kvantitativního hlediska charakterizovat jistou mírou fehr technologie suisse proti stárnutí, důvěry intimityinvestic a zisků, mírou vzájemné závislosti, závazku, množstvím společných činností a emoční blízkostí. Druhým cílem bylo zmapovat charakteristiky blízkých vztahů tak, jak je chápe česká populace.

Tableaux vegetaux suisse proti stárnutí z nichž se na čele objevují vrásky

To bylo možné provést pouze povrchně, neboť jde o první výzkum podobného zaměření - první sondu, která hledá pevnější pilíře pro další navazující výzkumy. Disertační práce Strana 5 8 ABSTRAKT Prototypický výzkum ukázal, že pojetí blízkých vztahů české laické veřejnosti neodporuje uvedeným koncepcím a že všechny druhy těsných vztahů partnerské, rodinné i přátelské mají svá výlučná a charakteristická specifika.

V souladu s těmito poznatky je také zjištění o vývoji v čase některých komponent těsných vztahů i rozdíl v hodnocení vztahu mezi muži a ženami. Na základě analýzy teoretických koncepcí a výsledků prototypického výzkumu na české populaci byl vytvořen dotazník DOTEV, určený primárně pro partnerské vztahy.

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie

Ten si klade za cíl být metodou, která zahrnuje všechny hlavní komponenty blízkých vztahů dle výše uvedené operacionální definice a také být jedinou a první metodou s výsledky aplikovatelnými na českou populaci. Její přínos však vidím zejména v možném porovnání jednotlivých typů vztahů a jejich charakteristik, stejně jako je tomu např.

Za nejzajímavější charakteristiku těsných interpersonálních vztahů považuji intimitu, a to hned z několika důvodů. Jednak je jí ve světové literatuře jako jedné z mála samostatných komponent vztahu věnována pozornost z pohledu dynamiky.

Informace Odborné knihovny MF - PDF Free Download

Výsledky prototypického výzkumu pak také ukázaly její jedinečné postavení v celkovém hodnocení všech blízkých vztahů. Do třetice její výlučnost potvrzují i výsledky DOTEV, jelikož intimita jako jediná vykazovala signifikantní vývoj v čase délce trvání vztahu. The thesis deals with close personal relationships and their specific characteristics.

Even though this area has been extensively explored abroad, it has received little attention in the Czech Republic.

fehr technologie suisse proti stárnutí tuňák proti stárnutí

We can see a certain paradox: While there are no standard methods of measuring or specifying relationship characteristics of the Czech population, foreign literature is abundant in theories on how close personal relationships work, offering methods of their measurement. These methods usually focus on a specific component of the relationship. Therefore, it has not been possible to fully meet the objectives of this thesis.

1, Troja, /obal-V 2, Agenti nula nula, 3, SMOKINK, 4, Země krvavého ...

The first objective was to perform a theoretical mapping of close relationships, which is not fully possible due to the limited extent of the thesis. Thus, I only focused on the most frequently cited and most interesting, in my opinion, concepts that offer practical methods of measuring close relationships.

The thesis offers a wide, though not exhaustive, overview that has served as a basis for devising an operational definition of close personal relationship.

Někteří si dokonce Homérovu Illiadu, nebo alespoň Staré řecké báje a pověsti přečetli a ti, kteří tak učinili asi jen nevěřícně kroutí hlavou. Počátečním důvodem války, o níž lidstvo mluví dodnes, byla tedy žena. Boje trvaly 10 let, až oklamáním Trójanů legendárním obřím dřevěným koněm Sparťané vyhráli a město vyplenili. Ten příběh vyprávěl o lásce, udatnosti, odvaze, osudu, bozích Ne tak v očích Hollywoodu.

It is generally defined as a specific interpersonal relationship that can be quantitatively characterised by a degree of contentment, trust intimacyinvestment and gain, interdependence, commitment, shared activities and emotional closeness. The second objective of this thesis was to map close personal relationships as péče o pleť Terbaik untuk proti stárnutí by the Czech society.

This was only possible on a superficial level because this is the first study of its kind; a first probe that aims to set more solid foundation for further research. Disertační práce Strana 7 10 ABSTRACT This prototype study has shown that close personal relationships as perceived by the Czech general public are in line with the established concepts and that all types of close relationships romantic, family and friend have exclusively their own specific characteristics.

Other findings, notably the temporal evolution of some close relationship components and differences in perception between men and women, are also in line with research in this field. An analysis of theoretical concepts and the results of the prototype study of the Czech population led to the creation of the DOTEV questionnaire that is aimed primarily fehr technologie suisse proti stárnutí fehr technologie suisse proti stárnutí of romantic relationships.

The questionnaire offers a method that comprises all the main components noční recenze séra close relationships on the basis of the above mentioned operational definition.

It is the first and only method that produces results that reflect the Czech reality. However, its main benefit is the comparability of different types of relationships and their characteristics, similarly as in the case of the RCI method.

Intimacy can be considered the most interesting characteristic of close personal relationships, for many reasons.

PUBLICATIONS

Firstly, it is one of the few components of relationships whose dynamics is studied in foreign literature. Secondly, the prototype study has also demonstrated that is has a unique position in the overall assessment of all close relationships.

fehr technologie suisse proti stárnutí eutanazie suisse proti stárnutí

Thirdly, its unique character has also been confirmed by the DOTEV questionnaire; intimacy was the only component that showed significant temporal development throughout the relationship. Každý z těchto vztahů má pro člověka jistou důležitost a fehr technologie suisse proti stárnutí jisté investice.

Přesto mají pro člověka, jeho psychické zdraví a pohodu, největší význam těsné vztahy. Některé vztahy pouhé známosti přecházejí v těsné vztahy různě dlouhého trvání. Jaký je tedy rozdíl mezi pouhým známým a partnerem? Jaké charakteristiky jsou oběma vztahům společné a které naopak tyto vztahy rozlišují? Jak je možné, že některé vztahy přetrvávají, ačkoliv z objektivního hlediska jsou nefunkční a jednotlivým účastníkům interakce nepřináší uspokojení?

Jak se těsné vztahy vyvíjí a mění se jejich charakteristiky?