Imatrikulace suisse proti stárnutí

Michal Pink, Ph. UČO: Obor: Politologie a Bezpečnostní a strategická studia Imatrikulační ročník: Brno, 2 Prohlášení o autorství práce Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Volební geografie Švýcarska parlamentní volby a referenda posledního desetiletí vypracoval samostatně a použil jen zdroje uvedené v seznamu literatury.

V Hradci Králové, podpis Úvod Charakteristickým rysem stranických systémů západní Evropy je přibližně v posledních dvaceti letech nebývalý vzestup podpory politických stran krajně pravicového smýšlení. Zmínit můžeme v této souvislosti úspěchy francouzské Národní fronty v devadesátých letech, završené účastí jejího lídra Le Pena v druhém kole prezidentských voleb rokubelgický extrémně pravicový Vlámský blok, jenž se stal v devadesátých letech nejsilnější formací stranického spektra, nizozemská uskupení Pima Fortuyna, italské formace podílející se na přeměně politiky v krizi První italské republiky utvářející se kolem Silvia Imatrikulace suisse proti stárnutí, nebo Umberta Bossiho, Svobodomyslnou stranu Rakouska Jörga Haidera a další.

Do takto nastíněného trendu pak přesně zapadá Švýcarská lidová strana, jenž je pro tuto práci stěžejním objektem výzkumu. Společnými znaky těchto krajně-pravicově populistických stran jsou především nacionalismus, etnocentrismus, xenofobie, hesla o obraně společenství a národní identity proti cizincům, kritika státního aparátu, jeho nevýkonnosti a nákladnosti sociální politiky, zvýrazňování hlasu lidu nespokojeného se současným stavem politiky a důraz na přímou demokracii Bankowicz Moderní extrémně pravicové strany se liší od tradičních dnes obvykle marginálních politických stran tohoto ražení především svou populistickou strategií a rétorikou.

Malý příspěvek k hledání pravdy…

Vzniká zde otázka, jak populismus definovat a určit. Guy Hermet tento fenomén popisuje jako politický instrument a svébytný směr, pro nějž je typické podřizování rétoriky vůli voličů a z toho vyplývající možná nekoherentní ideová náplň. Populismus se objevuje častěji na pravém okraji stranického spektra, není to však podmínkou.

Belling v této souvislosti varuje před jeho ztotožněním s pravicovým extremismem, což je mylné a zavádějící Belling Rapidní vzestup Švýcarské lidové strany SVP od devadesátých let do posledních voleb do švýcarské Národní rady v roce ji vystavuje zvýšenému zájmu vědců a badatelů, zmiňme například práce Christophera T.

červená perilla proti stárnutí

Podporou moderní pravicově populistické strany SVP se bude zabývat částečně i tato práce. Klade si za cíl primárně pomocí metod volební geografie zjistit, zda podpora lidové strany ve Švýcarsku prolíná s podporou jejích stanovisek v referendech týkajících se témat vybraných dle výše popsaných rysů pravicově populistické politiky a níže popsaných základních programových bodů strany.

Výstupem této práce dále bude určené území, jehož obyvatelstvo významně podporuje 5 7 politiku SVP ve vybraných tématech referend a kde se zároveň nenachází stabilní podpora zkoumané strany. Tedy území, ve kterém má strana možnost získat, díky své politice, širší podporu. Práce si neklade za cíl imatrikulace suisse proti stárnutí budoucí nové volební zisky strany, jedná se pouze o nastínění jejích možností. Dalšími cíli této práce je stručné představení Švýcarské konfederace, jejího politického a stranického systému, popis a analýza výsledků a témat kampaní jednotlivých voleb, jejichž výsledky budou využity imatrikulace suisse proti stárnutí základ datové báze, dále představení a analýza výsledků trojice vybraných referend, jenž poslouží podobně jako určené volby.

Cílem práce je rovněž zjištění území volební podpory jednotlivých vybraných stran v imatrikulace suisse proti stárnutí Švýcarska, území jejich stabilní podpory a míry asociace jejich volebních výsledků a stanovisek v referendech. Základem datové báze této práce jsou výsledky posledních třech švýcarských parlamentních voleb a třech vybraných referend dle volebních obvodů, volně získané z webových stránek Švýcarského statistického úřadu.

Konkrétně se jedná o volby z leta a referenda z leta Sada lidových hlasování byla kvůli co nejreprezentativnější analýze a zjištění výše nastíněných cílů vybrána tak, aby jejich datace prolínala volebními roky a zároveň aby jejich obsah vystihoval základní témata politiky lidové strany.

V roce jde o hlasování o liberalizaci či zákazu umělého přerušení těhotenství, referendum rozhodlo o přístupu země k Schengenským a Dublinským úmluvám a ve vybraném referendu z roku lid rozhodoval o zákazu výstavby minaretů.

Roman Kramařík a jeho mise Okřídlený lev dospěli přes Blízký východ do Indie 7. Mise Okřídlený lev     Český pilot Roman Kramařík, který před dvěma týdny vzlétl z letiště Točná k pokusu o první sólo oblet světa českým pilotem ve sportovním letadle, se ohlásil z Indie.

Dále je čerpáno z odborné literatury věnující se problematice zkoumaného politického systému a jeho stranám domácí a zahraniční provenience. Pro analýzu jednotlivých voleb a referend jsou rovněž využity odborné publikace především švýcarského a anglosaského původu, články zpravodajských webů a informace z webových stránek švýcarských státních institucí.

Veškeré výpočty v této práci jsou vlastní, zjištěné na základě popsaných zdrojů dat. Použitá metodologie Základní přístup k problematice a využívaná metodologická báze vychází z oboru volební geografie, podoboru politické geografie a politologie, imatrikulace suisse proti stárnutí má nejstarší tradici ve francouzské geografické škole od počátku Zkoumání volební geografie charakterizuje Blažek a Kostelecký jako studium geografických aspektů organizace, provedení a výsledků voleb Blažek a Kostelecký 1.

Tato práce se z nastíněného pohledu věnuje výhradně geografii volebních výsledků.

imatrikulace suisse proti stárnutí nafouknuté tváře z nasolabiálnych záhybů

K zjištění území, ve kterém politické strany a stanoviska v referendech získala podstatnou podporu nám poslouží metoda zjištění území volební podpory, jak ji ve svém výzkumu definoval Jehlička a Sýkora.

Tato metoda vychází teoreticky ze zachycení intenzity volební podpory jednotlivých stran v příslušných územních jednotkách, na jehož základě jsou vymezovány oblasti, v nichž strany dosahují určité úrovně volební podpory.

Prakticky výzkum probíhá seřazením výsledků stran v obvodech dle procentuálního zisku a následným načítáním absolutních hodnot hlasů do dosažení poloviny celkového zisku hlasů. Průnikem území volební podpory všech tří pojednávaných voleb pro jednu stranu pak získáme užší území stabilní podpory stran Jehlička a Sýkora Stejným způsobem je postupováno při zjišť ování území podpory určeného stanoviska v referendech a následném určení území stabilní podpory určené politiky.

Při hodnocení a interpretaci takto vzniklých území je však třeba mít na paměti několik detailů.

Máme pro vás »

Zaprvé, pro to, aby vzniklo území volební podpory strany, je pokaždé nutná jiná výše procentuálního zisku v imatrikulace suisse proti stárnutí. Nelze tudíž říci, že je jedna strana ve svém území volební podpory stejně silná, jako strana druhá imatrikulace suisse proti stárnutí svém území.

Navíc, jak podotýká Jehlička a Sýkora níže, jádrová území představující regiony s rozhodující intenzitou volební podpory nesmí být ztotožňovány s vymezením oblastí, ve kterých daná strana zvítězila Ibidem: Dalším problematickým momentem je míra volební účasti. Ta spolu s rozličnou schopností politických stran mobilizovat své voliče kvantitativní výzkum volebních výsledků zkresluje a rovněž proto je třeba velké opatrnosti při interpretaci výsledků Čermák a Kostelecký Další použitou metodou pro charakteristiku volebních výsledků je zjištění a srovnávání jejich regionální variability a jejích trendů.

Zde je třeba určit pro všechny 7 9 zkoumané strany, volby a referenda variační koeficient. Ten spočítáme jako podíl směrodatné odchylky a průměru, čímž získáme relativní velikost rozptýlenosti dat vzhledem k průměru Hendl Díky těmto datům jsme schopni porovnat míru regionálních rozdílů volební podpory jednotlivých stran a zjistit jejich případné tendence.

………….aneb: deníček za- a (vy)valeného

Pro měření regionální stability v obvodech mezi jednotlivými volbami, případně měření míry asociace mezi názorem v referendu a podporou určité strany je v této práci využíván Pearsonův korelační koeficient. Výše byla definována základní datová báze, ze které práce vychází. Je však třeba vymezit volební obvody, se kterými veškeré výpočty operují.

Švýcarsko je rozděleno na 26 nestejně velkých kantonů, což představuje i při své na západoevropské poměry malé rozloze dosti nepočetné a tudíž nepřesné sady dat. Proto jsou jako základní jednotka výzkumu využity volební obvody die Bezirkekterých bylo v posledních volbách roku Tyto obvody s sebou přinášejí značné komplikace, vzhledem k tomu, že kantony v průběhu času nezřídka mění jejich počet a hranice. Ve zkoumaném období se změny v rozložení obvodů týkají především kantonů Sankt Gallen, Graubünden a Vaadt.

Pro výpočty korelací mezi jednotlivými výsledky je proto použit standardizovaný seznam obvodů, tedy pouze ty obvody, které se mezi volbami územně shodují. Těch zůstává celkemcož pro účely této práce dostačuje.

imatrikulace suisse proti stárnutí terapie proti stárnutí pptx

Pro výpočty variačních koeficientů a území volební podpory jsou pro větší přesnost a reprezentativnost dat použity kompletní seznamy obvodů. Tato práce se v rámci širokého švýcarského stranického spektra zabývá pouze omezeným počtem stran, jenž jsou, s výjimkou Strany zelených, uznávány za relevantní. Relevanci politických stran definuje Sartori pomocí jejich koaličního či vyděračského potenciálu Sartori Zkoumání stranického systému Švýcarska se však vzhledem k politickému systému a především magické formuli Sartoriho modelům poněkud vymyká.

Proto jsou pro tuto práci vybrány čtyři na spolkové úrovni jednoznačně nejsilnější politické strany, které se podílejí na vládní velké koalici a jedna strana nevládní s menšími zisky.

Roman Kramařík a jeho mise Okřídlený lev dospěli přes Blízký východ do Indie

Jsou jimi Svobodomyslná demokratická strana, Křesť ansko-demokratická lidová strana, Sociálně-demokratická strana a Švýcarská lidová strana. Jedinou zahrnutou nevládní stranou je Švýcarská strana zelených, která je velikostí podpory mezistupněm mezi stranami vládními a stranami na spolkové úrovni marginálními. Strana zelených je pro tento výzkum platná díky stále se zvyšujícím volebním ziskům a stabilnímu přibližovaní se nejslabším vládním stranám.

Představení Švýcarska 3. Základní charakteristika země V současné imatrikulace suisse proti stárnutí je Švýcarsko poměrně malým vnitrozemským alpským státem, jeho rozloha činí km2. Jedná se o spolkovou republiku, tvořenou dvaceti kantony a šesti polokantony, které si zachovávají velkou míru autonomie.

Země se štěpí na čtyři překrývající se oblasti podle čtyřech oficiálních jazyků, jimiž jsou němčina, francouzština, italština a rétorománština. Toto jazykové rozvrstvení přibližně 1 kopíruje konfesní rozdělení. Jako shrnutí výše uvedených fakt je důležité konstatovat, že Švýcarsko je jednou z nejvíce imatrikulace suisse proti stárnutí zemí současné Evropy Klíma 75 Politický systém Švýcarská ústava 2 zakládá státní zřízení s federální strukturou, proporčním volebním systémem, významným institutem přímé vrásky po čtyřiceti a vysokou mírou konsenzuálnosti.

Všechny tyto znaky jsou důsledkem dlouhého vývoje politického systému a snahy o stabilní a funkční vládnutí ve státu jazykově etnicky a nábožensky velmi rozrůzněném.

Malý příspěvek k hledání pravdy… | Šumavák bloguje

Vrcholným orgánem exekutivní moci je Spolková rada Bundesrat. Tato švýcarská vláda funguje od roku prakticky jako velká koalice, s neměnícím se počtem zástupců 1 Termín přibližně je zde nasnadě, korelace etnického a konfesního dělení je zde významná, stále je však jistý prostor pro křížení etnických a náboženských cleavages.

úžasné recenze proti stárnutí tekutých krémů

Spolková rada má stabilně sedm členů ministrů. Tato logika byla změněna po volbách rokukdy se SVP stala nejsilnější formací stranického spektra a následně přejala jedno křeslo od momentálně nejslabší koaliční strany CVP. Spolkový prezident zde jako samostatná instituce neexistuje, parlament jej vybírá s roční periodou z členů Spolkové rady. Další zajímavostí je, že v této zemi, kde bylo volební právo žen na spolkové úrovni ustaveno až rokuv současné době ve vládě početně převládají ženy Der Schweizerische Bundesrat Legislativní mocí disponuje dvoukomorové Spolkové shromáždění.