Listopad 2014

Proti stárnutí příčinami james Forsythe

Wikicitáty:Citáty vložené bez zdroje – Wikicitáty

Even though promising compounds with potential therapeutic effect have been developed, blood-brain barrier impedes their transport to the central nervous system. Nanotechnologies produce particles with properties that enable them to cross the blood-brain barrier and thus provide hope in solving this problem. Wide utilization of nanoparticles for transportation of drugs is prevented by our limited knowledge of their biological properties and their safety profile. Further developments in this field together with increasing understanding of the pathogenesis of neurodegeneration may lead to development of effective therapy in the future.

Key words: blood-brain barrier — dendrimers — liposomes — nanotubes — carbon — nanoparticles — neurodegenerative diseases The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Autoři: M. Filipová 1;  R. Rusina 2,3;  K.

to kosmetika proti stárnutí oslava nadace vzorník vědci proti stárnutí

Holada 1 Působiště autorů: Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. Poděkování patří Dr. Janu Šimákovi a Dr. Souhrn Neurodegenerativní onemocnění, mezi něž patří např. Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, se kvůli své neustále se zvyšující prevalenci a nedostupnosti efektivní léčby staly jedním z nejpalčivějších problémů moderní medicíny.

Ačkoli existují látky s potenciálním terapeutickým účinkem, hematoencefalická bariéra vytváří účin­nou překážku pro transport léků do centrálního nervového systému. Naději pro vyřešení tohoto problému přinesl nástup nanotechnologií umožňujících vrásky jak odstranit částic s přesně navrženými vlastnostmi pro překročení hematoencefalické bariéry.

proti stárnutí příčinami james Forsythe

Širokému využití nanočástic pro transport léků brání nedostatečné zmapování jejich bio­logických vlastností a bezpečnostních rizik.

Pokrok v této oblasti společně s rostoucím porozuměním patogenezi neurodegenerativních onemocnění by v budoucnu mohl vést k nalezení jejich efektivní léčby. Klíčová slova: hematoencefalická bariéra — dendrimery — lipozómy — nanotuby — uhlík — nano-částice — neurodegenerativní onemocnění Úvod Neurodegenerativní onemocnění se vyznačují masivním odumíráním neuronů spojeným s akumulací patologické formy proteinu specifického pro konkrétní onemocnění v mozkové tkáni Alzheimerova nemoc — beta-amyloid a hyperfosforylovaný protein tau, Parkinsonova nemoc — proti stárnutí příčinami james Forsythe, Creutzfeldtova-Jakobova choroba — prionový protein PrPTSE, frontotemporální lobární degenerace — tau protein nebo protein TDP, aj.

Abnormální protein vzniká změnou konformace nativního proteinu, při níž dochází k nahrazení sekundární proteinové struktury obsahující alfa šroubovice helixy strukturou beta skládaného listu.

Pokud se během vzniku a následné kontroly kvality proteinů v endoplazmatickém retikulu ER vyskytne špatně sbalený, nesbalený nebo abnormální protein, dochází ke spuštění dráhy degradace spojené s ER Endoplasmic Reticulum As­sociated Degradation; ERAD.

Chaperon Proti stárnutí příčinami james Forsythe im­munoglobulin heavy-chain bind­ing protein rozpozná špatně sbalené, popř. Neodstraní-li tato dráha abnormální proteiny, dochází k jejich akumulaci, stresu ER a aktivaci dráhy buněčné odpovědi na nesbalené proteiny Unfolded Protein Response; UPR. Aktivace části nebo celé této dráhy byla shodně pozorována u Alzheimerovy nemoci ANParkinsonovy i Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci [3].

U AN v této dráze hraje zřejmě důležitou úlohu karboxy-terminální fragment-β C99, též CTFβkterý vzniká štěpením prekurzorového proteinu beta-amyloidu a inhibuje ERAD dráhu a proteazomální degradaci, což vede k jeho transportu do lyzozomu.

vegetariánské proti stárnutí obrázky solárních technologií proti stárnutí

Pokud dojde i k poškození lyzozomu, jsou abnormální proteiny transportovány na buněčný povrch [4— 6] a dochází ke vzniku amyloidových plak, které jsou barvitelné pomocí Kongo červeně nebo thioflavinu T [7,8].

Současný výzkum naznačuje, že nejvíce toxické jsou pro buňky oligomery abnormálního proteinu, ale přesný mechanizmus jejich toxicity není znám [9,10]. S narůstajícím stárnutím populace se výrazně zvyšuje výskyt zejména AN, pro kterou, stejně jako pro další neurodegenerativní onemocnění, neexistuje kauzální léčba.

Symp­tomatickou terapii AN zahrnují inhibitory acetyl-cholinesterázy donepezil, rivastigmin nebo galantamin a nekompetitivní antagonisté N-metyl-D-aspartátových NMDA glutamátových receptorů memantin.

K nadějným ale zatím rutin­ně nedostupným strategiím léčby AN patří inhibitory β- a γ-sekretázy, inhibitory zabraňující tvorbě amyloidových agregátů či imunoterapie cílená proti beta-amyloidu Aβ42anebo proteinu tau.

Při léčbě Parkinsonovy nemoci slouží jako léky první volby levodopa prostupující přes hematoencefalickou bariéru HEB do mozku, kde je dekarboxylována na dopamin. Problémy s využitím těchto léků souvisí především s účin­ností transportu přes HEB, nežádoucími účinky trávicí obtíže u inhibitorů acetylcholinesterázy, levodopou indukované dyskineze, možná toxicita vůči nervovým buňkám nebo zvýšenou rychlostí odstraňování z krevního oběhu [11— 14].

Naději pro řešení těchto problémů představují cíleně modifikované nanočástice sloužící jako distributory léků přes HEB [15— 17]. Struktura HEB a hlavní transportní mechanizmy Centrální nervový systém CNS je od zbytku organizmu oddělen HEB, která udržuje stálé vnitřní prostředí a zároveň brání vniku cizorodých a potenciálně škodlivých látek.

HEB je tvořena jednou vrstvou endotelových buněk, které jsou mezi sebou spojeny těsnými Pásky proti stárnutí úst spoji. Endotelové buňky jsou v apikální části mezibuněčného prostoru propojeny do tzv. V bazolaterální části mezibuněčného prostoru dochází k propojení buněk pomocí proteinů kadherinu, integrinů a s nimi asociovaných proteinů za vzniku adherentního spoje.

Těsný spoj spolu s adherentním určují fyzickou bariérovou funkci HEB a jejich narušení vede ke zvýšené propustnosti HEB pro cizorodé látky. Do vrstvy endotelových buněk vybíhají pericyty a axonální patky astrocytů, jež spolu s endotelovými buňkami určují, pro které molekuly bude HEB propustná a pro které nikoliv [18— 20]. Výsledkem těchto interakcí je semi-permeabilní bariéra, která propouští pouze: a malé molekuly O2, CO2, H2O ; b malé, lipofilní molekuly o maximální velikosti —  Da steroidní hormony jako kalcitriol, aj.

Progressive v Conservative Values? James Forsyth

Pro ostatní molekuly, které nesplňují tyto podmínky a jsou nezbytné pro zajištění výživy CNS, existují přenašeče. Transport glukózy zajišťují přenašeče rodiny GLUT -1, -3, -4, -5 ad. Přenašeče pro ně­kte­ré aminokyseliny, organické kyseliny nebo nukleotidy jsou obvykle spřaženy s transportem specifických iontů. Makromolekuly inzulin, transferin ad. Export odpadních produktů metabolizmu nebo molekul, které by v nadměrném množství mohly fungovat neurotoxicky glutamátči různých cizorodých látek zajišťují specifické přenašeče z rodiny ABC proteinů obsahující ATP vazebnou kazetu.

Patří sem transportéry skupiny ABCA např. ABCA1 — zajišťuje odstraňování cholesterolu ad. Přenos organických aniontů a kationtů zajišťuje skupina transportérů rozpuštěných látek Solute Car­rier; SLCmezi které patří transportéry organických kationtů Organic Cationt Transporter; OCT a transportéry organických aniontů OAT, které odpovídají za vstup a výstup živin, neurotransmiterů, metabolitů a toxinů z resp. Tento propracovaný systém přenašečů aktivně transportuje proti stárnutí příčinami james Forsythe léků procházejících přes HEB zpět do krve a je hlavní příčinou problému cílené dopravy léků do CNS a tvoří základ tzv.

Po dlouhou dobu byl CNS považován za kompletně imunoprivilegovaný orgán.

Díky vaší podpory bude Stalose vždy bez reklam.

Nejnovější výzkumy však odhalily přítomnost lymfatických cév, které přemosťují HEB a umožňují vstup imunitních buněk z těla do CNS [28]. To ale nemění nic na faktu, že překonání komplexního systému HEB je velká výzva pro současný výzkum zaměřený na cílený transport léků do CNS.

Nanočástice — koncept trojského koně Limitovaná proti stárnutí příčinami james Forsythe HEB pro řadu léků, které nesplňují požadavky pro transport do CNS velikost nad  Da, nedostatečná hydrofobicita aj. Jednou z možností je využití nanočástic jako tzv. V tomto konceptu dojde k připojení nebo zabalení léku do nanočástice s cíleně navrženými vlastnostmi umožňujícími přechod přes HEB. V dalším kroku se nanočástice s lékem dostávají do cílových buněk, kde následně dojde k uvolnění léku do tkáně.

Agregace nanočástic a jejich interakce s proteiny v organizmu Nanočástice jsou definovány jako velmi malé částice, jejichž jeden rozměr je menší než  nm. Hydrofobicita mnohých nanočástic uhlíkové nanotuby, ně­kte­ré dendrimery aj. To proti stárnutí příčinami james Forsythe za následek jejich agregaci a tvorbu shluků. Minimalizace tvorby shluků a zvýšení rozpustnosti lze dosáhnout proti stárnutí příčinami james Forsythe funkčních skupin, např.

Po vstupu nanočástic do krevního řečiště nebo po jejich aplikaci do CNS dojde na základě elektrostatických a hydrofobních sil k navázání proteinů a dalších makromolekul krevní plazmy, resp.

Wikicitáty:Citáty vložené bez zdroje

Slabě navázané proteiny jsou vytěsňovány jinými a postupně se ustaluje jejich skladba za vzniku stabilního proteinového obalu, tzv. Konkrétní zastoupení jednotlivých proteinů v tvrdé koroně způsoby, jak se zbavit vran ve větší míře na povrchových vlastnostech nanočástic, v menší míře pak na jejich velikosti [32]. Mezi nejvíce zastoupené proteiny krevní plazmy, např. Nabalováním dalších proteinů na vrstvu tvrdé korony vzniká tzv.

Vznik proteinové korony a interakci nanočástic s proteiny krevní plazmy lze omezit funkcionalizací a inkubací nanočástic s ve vodě rozpustnými polymery, jako je polyetylen­glykol PEG  [35,36].