CZA3 - Kosmetický prostředek - Google Patents

Siloxanová peptid proti stárnutí,

Materiály a ochrana prostředí Modelování tavicího procesu křemičitých skel: Cílem výzkumné oblasti, která rozvíjí tradiční obor výzkumu na VŠCHT je matematický popis dějů při výrobě křemičitých skel.

Snahou je popsat vedení tepla a proudění skloviny ve sklářské peci s přihlédnutím ke geometrickému uspořádání tavicí pece a popis chemických a fyzikálně-chemických dějů v tavenině a v pecní atmosféře.

Výstupem by měl být komplexní matematický model tavicího procesu s přednostním zaměřením na modifikované a nové sklářské technologie vedoucí k podstatným úsporám energie a snižování emisí a použitelný pro inteligentní řízení tavicích agregátů na základě kvality vyráběných skel.

siloxanová peptid proti stárnutí nejlépe pleťové krémy po 45

Bude systematicky sledován vliv částečné substituce Bi přechodnými kovy. Na základě termodynamických dat budou ověřeny podmínky pro přípravu vzorků s definovaným chemickým a fázovým složením a bude navržen model pro výpočet vlastností vysokoteplotních oxidických supravodičů a příbuzných fází. Kromě supravodivých objemových vzorků budou připraveny i vzorky ve formě tenkých vrstev.

Sledování struktury a vlastností bude dále rozšířeno i na manganité perovskity a vysokoteplotní termoelektrika. Zároveň bude simulována interakce připravených materiálů s organismem. Výstupem pak kromě nových materiálů či siloxanová peptid proti stárnutí materiálů budou i testovací metody umožňující rychlý předběžný odhad vhodnosti nových materiálů pro medicínské aplikace in vitro.

Studium by mělo přinést i odpověď na otázku, jaké jsou hlavní mechanismy interakce. Studovány budou především materiály na bázi titanu, dentální slitiny na bázi Pd a Ag, křemičitá skla a sklokeramika, oxidová keramika a polymery.

Polymerní materiály budou rovněž využity pro vývoj nosičů léčiv i pro experimenty umožňující simulaci uvolňování léčiv z navrhovaných nosičů.

Optické vlnovody: Cílem je příprava aktivních vlnovodných vrstev v optických krystalech na bázi LiNbO3, Siloxanová peptid proti stárnutí a speciálních oxidových skel. Výstupem je určení optimální oblasti složení ve zkoumaném systému, ve které jeví materiál dostatečnou iontovou vodivost a zároveň nedochází k jeho krystalizaci. Odolnost obalových materiálů vůči korozi a degradaci: Cílem je zvýšit chemickou odolnost skel a polymerních materiálů vůči vodným roztoků.

Výzkum bude zaměřen na sledování korozního chování běžně vyráběných obalových skel, případně polymerních materiálů, na přípravu ochranných vrstev anorganických, anorganicko-organických na povrchu obalového materiálu i na úpravu jeho povrchových vrstev.

Zároveň bude sledována i interakce původních materiálů i ochranných vrstev s roztoky. Výstupem bude kromě návrhu ochranných povrchových vrstev pro hromadně vyráběné obaly i matematický popis interakce a návrh nových testů odolnosti.

  1. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok
  2. Jaroslav BačkovskýProf.
  3. Nano '02 - automotoalarm.sk

Konstrukční materiály: V tomto dílčím úkolu je cílem vyvinout materiály s vysokými užitnými vlastnostmi. V oblasti polymerních materiálů jsou předpokládanými výstupy zejména plasty modifikované elastomery, u kterých je předpokládána zvýšená houževnatost.

Druhým cílem je vývoj separačních membrán na bázi kaučukovitých polymerů a polyimidů plněných zeolity. Výzkum kovových materiálů v této oblasti je orientován na vlastnosti práškových slitin hliníku legovaných chromem, železem, titanem a křemíkem. Cílem je také zmapování mikrostruktur a mechanických vlastností vysoce pevných slitin Al a zlepšení jejich slévárenských vlastností. Výstupem v tomto případě je optimalizované složení slitiny.

Pozornost je věnována i výzkumu koroze a protikorozní ochrany kovů.

Nano '02 - nanotechnology.cz

Výzkum je zaměřen na vliv stavu povrchu na korozi ocelové výztuže v betonu, s cílem stanovit mechanizmus a ověřit elektrochemické metody monitorování. Dále je siloxanová peptid proti stárnutí vliv přestupu tepla na vznik nerovnoměrné koroze ocelí jsou sledovány podmínky negativního působení vodíku na pasivitu duplexních ocelí.

Výstupem bude kromě popisu mechanismů koroze i návrh protikorozních opatření. Výzkum struktury farmaceutických substancí: Cílem výzkumu je rozšířit možnosti aplikace RTG difrakčních metod na výzkum farmaceutických substancí. Výzkum bude zaměřen především na oblast cyklosporinů, námelových alkaloidů a statinů.

Výstupem bude návrh technologie. V polymerních materiálech je výzkum zacílen na silikonový kaučuk a možnost jeho recyklace. Do oblasti odpadů spadá i výzkum biologické odbouratelnosti polymerů. Cílem je opět optimalizace složení s ohledem na siloxanová peptid proti stárnutí vlastnosti na straně jedné a na maximální šetrnost k životnímu prostředí na straně druhé.

K využití odpadních látek směřují i studie vlastností a syntézy nových alkalicky V oblasti anorganických pojiv je cílem příprava bezsádrovcového cementu jako náhrady za běžný cement portlandského typu.

Výstupem bude návrh optimálního složení cementu a charakterizace jeho struktury a vlastností. Cílem studia korozního chování různých typů cementů bude vypracovat metodiku sledování dlouhodobé koroze a identifikace korozních produktů.

Poznatky o korozi všech typů materiálů umožňují rovněž hledat modifikace historických materiálů a technologií a vyvíjet nové 11 aktivovaných hydratovaných anorganických pojiv. Cílem je vývoj hydraulických pojiv s obsahem latentně hydraulických látek, např.

Očekávaným výstupem je návrh optimálního složení z hlediska mechanických vlastností a korozní odolnosti.

siloxanová peptid proti stárnutí recenze proti stárnutí nočního krému

V rámci VZ bude pokračovat i práce na využití kamence hlinito-amonného pro syntézu zeolitu A. Cílem je využití kamence vznikajícího při likvidaci uranových dolů v Dolní Rožínce. Očekávaným výstupem je návrh technologie zeolitu A. Bude studován vliv složení suroviny na vlastnosti a složení polofoukaných asfaltů. Oxidovány boudou vakuové zbytky získané z různých druhů ropy.

Získané polofoukané asfalty budou podrobně analyzovány z hlediska svých fyzikálních vlastností, skupinového složení a struktury. Pozornost bude věnována také změnám, ke který dochází při stárnutí asfaltů. Diagnostika kvality motorových olejů při prodloužených výměnných intervalech Materiály pro likvidaci siloxanová peptid proti stárnutí látek a odpadů: Cílem této oblasti je příprava katalyzátoru na bázi kovových oxidů, získaných termickým rozkladem sloučenin typu hydrotalcitu, který bude využitelný pro spalování organických těkavých látek.

Výstupem by měly být podklady pro vybudování poloprovozní linky. Do této oblasti spadá i výzkum polymerních sorbentů. Nedávno začaly hlavní evropské automobilky doporučovat výrazné prodloužení výměnné lhůty motorových olejů u zážehových i vznětových motorů.

V této souvislosti je žádoucí zjistit, jak se prodloužené výměnné lhůty projeví na kvalitě motorových olejů v reálném provozu, zejména na konci jejich životnosti. Úvodní práce řešení této problematiky budou zaměřeny na monitoring kvality opotřebených motorových olejů jak z benzinových, tak i dieselových motorů po uplynutí jejich prodloužené výměnné lhůty.

Ve spolupráci s vybraným siloxanová peptid proti stárnutí servisem budou odebírány vzorky opotřebených olejů při jejich výměně v rámci servisních prohlídek.

Odebrané oleje budou analyzovány a bude stanovena většina parametrů motorových olejů, které mají vztah k jejich užitným hodnotám. Výsledky budou porovnány s parametry čerstvých motorových olejů a bude posouzena velikost změny ve vlastnostech opotřebených siloxanová peptid proti stárnutí. Dalším cílem v této oblasti je nalezení a optimalizace povrchových úprav skla, které by mohlo sloužit pro imobilizaci mikroorganismů.

Výstupem bude kromě návrhu povrchové úpravy i návrh metodiky testování koroze takto upravených skel v živných roztocích. Vitrifikace nebezpečných odpadů z metodického hlediska navazuje na vývoj chemicky odolných skel.

Cílem je popis mechanismu a kinetiky koroze skel navržených pro vitrifikaci radioaktivních odpadů a modelování dílčích dějů při jejich tavení. Siloxanová peptid proti stárnutí budou matematické modely. Emise ze spalování plynných paliv Cíle jednotlivých dílčích oblastí je možné zobecnit a rozdělit do následujících skupin, které jdou napříč jednotlivými oblastmi VZ: ¾ nalezení zobecnění vztahů mezi složením, strukturou a podmínkami přípravy speciálních materiálů a látek s předem volenými chemickými, farmakologickými, fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi, rozvoj fyzikálních a fyzikálně-chemických metodik ¾ vývoj modifikací povrchu a siloxanová peptid proti stárnutí povrchových vrstev na materiálech a jejich přenesení do technické praxe, ¾ ¾ Budou pokračovat práce na studiu účinnosti komerčního a speciálního katalyzátoru při snižování emisí vznikajících při spalování zemního plynu v autobusovém motoru LIAZ v závislosti na počtu ujetých kilometrů.

Mimo základních složek emisí, tj. Fyzikálně-chemické vlastnosti zemních plynů Měření parametrů a ověřování výpočetních vztahů využívaných při studiu siloxanová peptid proti stárnutí reálných plynů prostřednictvím modelových směsí plynů. Modelování havarijních situací při rozvodu zemního plynu. Modelové adsorpční aplikace uhlíkatých sorbentů.

Recenze silikonové masky na obličej vrásek

Zplyňování a pyrolýza biomasy a odpadních plastů. VZ MSM — Studium chemickotechnologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv Studium katalyzátorů pro čištění plynů z těchto procesů.

Zvyšování účinnosti odsíření spalin aditivací vypíracích kapalin. Aditivace pevných paliv za účelem snížení tvorby dehtovitých látek a nežádoucích polutantů při jejich spalování. Analýza VOC v ovzduší. Aktualizace výzkumného záměru pro rok je zaměřená zejména na ochranu životního prostředí a jeho složek, na chemické a energetické využití fosilních paliv a na procesy koroze v energetických zařízeních.

Vychází z hlavních směrů dlouhodobého záměru fakulty v oblasti vědecko-výzkumné činnosti a z dosud získaných výsledků. V roce se předpokládá řešení následujících tematických okruhů: Studium pěnění v aerobních i anaerobních čistírenských procesech Studium vzniku pěn v zařízeních pro biologické čištění odpadních vod a zpracování kalů bude zaměřeno na příprava postupů pro eliminaci pěn a identifikaci pěnotvorných mikroorganismů a studium jejich vlastností.

Analýza Recenze na krém proti stárnutí Miraval hodnocení rop Budou provedeny úvodní experimenty zaměřené na studium problémů spojených s dopravou a skladováním rop. Pozornost bude zaměřena na studium reologického chování rop a jejich směsí s ohledem na vliv parafinických látek způsobujících problémy při dopravě ropy a vývoj komplexní metodiky pro analýzu ropných úsad, vznikajících při dopravě a siloxanová peptid proti stárnutí ropy.

Výzkum bude zaměřen na provozní vyhodnocení přechodu z mezofilní na termofilní stabilizaci a dále na studium zvyšování energetické výtěžnosti kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Hodnocení a zlepšování kvality silničních asfaltů Odstraňování těžkých kovů z vod srážecími postupy Intenzifikace procesu anaerobní stabilizace čistírenských kalů 12 Bude vyhodnocován efekt odstraňování různých kovů srážením a rovněž také adsorpcí na speciálních sorbentech.

Výzkum bude orientován na hlavní živiny a další biologicky aktivní složky potravin a na studium mechanismů reakcí probíhajících v potravinách s ohledem na jejich výživovou a senzorickou hodnotu zejména Maillardova reakce a její regulace, oxidace lipidů a její inhibice, hydrolytické reakce lipidů a možnosti prevence, vznik žádoucích a nežádoucích aromatických látek.

Pozornost bude rovněž věnována možnostem restituce či fortifikace potravin významnými limitujícími výživovými faktory, snižování jejich energetické hodnoty a zvyšování celkové kvality. Vývoj a zavedení moderních instrumentálních metod pro analýzu vod. Metody pro analýzu vod, analýzu organických látek ve vodách pomocí GC-MS, aplikace extrakce tekutinou v nadkritickém stavu a aplikace mikroextrakce tuhou fází.

Hodnocení materiálů z hlediska únavy a koroze Sledování průběhu korozního praskání pomocí měření elektrochemického šumu a porovnání výsledků s jinými detekčními technikami. Technologická jakost potravin Výzkum bude orientován na progresivní technologické postupy a nové technologie použitelné při výrobě hlavních potravinářských komodit, náhradu tradičních surovin, zajištění správných výrobních postupů, stabilitu výrobků a její regulaci a na predikci údržnosti potravin.

Inhibice koroze Testování účinnosti ekologicky přijatelných inhibitorů pro nemrznoucí směsi např. Hygienicko-toxikologická jakost potravin Selektivní sorbenty a postupy Výzkum bude orientován na ukazatele jakosti, ochranu konzumentů při dietární expozici cizorodým látkám, přírodní toxiny v potravinářských surovinách, endogenní kontaminanty vznikající při zpracování potravin, látky z chemizace zemědělství, výluhy z obalových materiálů, mechanismy průniku a distribuce kontaminujících látek ze složek ekosystému v potravním řetězci člověka a na eliminaci identifikovaných zdrojů kontaminace.

Studium stabilizace selektivních sorbentů biosorbentů a aktivované aluminy siloxanová peptid proti stárnutí kompozitních materiálů perličky sorbentu v polyakrylonitrilu.

Využití biomasy Zjišťování provozních podmínek a konstrukce zařízení pro zplyňování biomasy. Solidifikace nebezpečných odpadů Využití pojiv a aditiv ve vhodných směsných poměrech pro solidifikaci nebezpečných odpadů a sledování kinetiky uvolňování kontaminujících látek z připravených solidifikátů do vyluhovacího média.

Potravinářská analytika Výzkum bude orientován na siloxanová peptid proti stárnutí a validaci stávajících analytických metod, vývoj, validaci a zavádění nových metod s důrazem zejména na metody průkazu netradičních surovin, průkaz falšování potravin, detekci žádoucích a nežádoucích enzymových aktivit, metody senzorické analýzy a instrumentální metody orientované na chuť, vůni a texturu potravin, metody stanovení pathogenních mikroorganismů, moderní metody ultrastopové analýzy pro identifikaci a kvantifikaci organických kontaminantů.

Pozornost bude věnována také mezinárodní harmonizaci analytických metod, především v rámci EU. Odstraňování těžkých kovů z půd metodou fytoremediace Sledování schopnosti vybraných rostlinných kultur akumulovat těžké kovy v laboratorních podmínkách a v reálných podmínkách a hodnocení jejich fytoremediačního potenciálu.

Studium degradace halogenovaných sloučenin Vývoj ekotoxikologických metod pro hodnocení vodných výluhů, extraktů, pevných vzorků i siloxanová peptid proti stárnutí odpadů.

  • Z porovnání dosavadního zaměření existujících odborných sekcí ČSNMT a výzkumných priorit navržených v NPOVaV vyplynulo, že odborné zaměření společnosti bude nutné v budoucnosti postupně více orientovat na moderní pokrokové materiály a nastupující technologie, jako jsou nanotechnologie a inteligentní materiály.
  • Jak se zbavit trichotillománie

Toxikologické hodnocení exponovaných SPMD. Degradace vybraných látek aerobními bakteriemi. Priority jednotlivých hlavních směrů výzkumu budou v souladu s plánem a dosud získanými výsledky orientovány do jednotlivých okruhů: Sledování rovnovážných a kinetických dějů Modelování a sledování distribuce těkavých kontaminantů mezi jednotlivé složky zemin. Praktické využití takto získaných poznatků pro zpřesnění interpretace výsledků atmogeochemických měření.

Výživová a senzorická jakost potravin A. Studium možností využívání principů integrované prevence a omezování znečištění IPPC a koncepce nejlepší dostupné techniky BAT v oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Rozšíření techniky elektrokinetické dekontaminace pro odstraňování kontaminantů, z netypických materiálů např.

CZ20033142A3 - Souprava pro pečování o pokožku - Google Patents

Poloprovozní ověření membránové separace při čištění kontaminovaných skládkových výluhů. Studovány rovněž budou produkty oxidace sacharidů, zejména disacharidů a mechanismy těchto reakcí. Dále se budou studovat reakce hnědnutí oxidovaných tuků s aminokyselinami a proteiny, interakce fosfolipidů v modelových systémech.

Bude se jednat i o studium dalších významných reakcí lipidů souvisejících s kvalitou Výzkum bude realizován ve čtyřech hlavních směrech: A. Výživová a senzorická jakost potravin 13 potravinářských výrobků hlavně jejich stabilitou, vlastnostmi organoleptickými, přijatelnostívčetně technologických aspektů a příslušné metodiky.

CZ200385A3 - Kosmetický prostředek - Google Patents

Studovat se bude osud a změny resveratrolu a jeho derivátů v hroznech a v průběhu procesu vinifikace, zejména u červených vín. Analytická část siloxanová peptid proti stárnutí se bude zabývat rozšířením analytických možností na stanovení analogů a derivátů resveratrolu piceidy, viniferiny apod. Bude se ověřovat možnost využití resveratrolu jako antioxidantu v rostlinných olejích a v systémech emulze typu voda v oleji, srovnání s účinkem kyseliny askorbové.

Testovat se budou antimikrobiální vlastnosti resveratrolu na vybraných kmenech plísní a kvasinek. Syntetizovány budou analoga resveratrolu monomethylethery a studováno bude jejich použití jako antioxidantů v rostlinných olejích a v systému emulze typu voda v oleji.

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok

Započne se se sledováním účinků resveratrolu a jeho derivátů na proliferační kapacitu "nesmrtených" a nádorových buněk lidského prsního epitelu v tkáňové kultuře, která by byla indikována změnami růstu a exprese genů Gaad 45 a Siloxanová peptid proti stárnutí 1.

Druhým biologickým modelem, který by sloužil ke studiu změn morfologie a fyziologického stavu buněčné populace v důsledku působení resveratrolu a jeho derivátů, by byly buňky kvasinek. Získané znalosti přispějí k objasnění chemoprotektivního účinku resveratrolu a kapela na logo proti stárnutí sloučenin ze siloxanová peptid proti stárnutí fytoalexinů.

Upřesnění Budou sledovány chemické a sensorické změny při smažení v tuku a při mikrovlnném ohřevu. Dále se budou sledovat antioxidační účinnosti přírodních látek v tucích a olejích, v emulgovaných lipidech a liposomech. Vzájemný vliv směsí antioxidantů v olejích za podmínek skladování a smažení a kinetika oxidace antioxidantů ve směsích v prostředí rostlinného oleje. Bude dokončen monitoring obsahu polymerních lipidů v potravinách na českém trhu. Budou se testovat antioxidační účinnosti českých léčivých rostlin.

Sledovat se budou oxidační změny majonéz nalezení vhodného monitorovacího parametru, monitoring kvality majonéz na českém trhu a testování účinnosti antioxidantů v těchto systémech.